ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
«ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ,ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ &ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2015»
του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για «ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ,ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ &ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 32.590,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, την 3η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία υποβολής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
Τα έξοδα δημοσίευσης, του διαγωνισμού θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την υπεύθυνη υπάλληλο Τριανταφύλλου Νεκταρία (τηλ. 22853-60140) καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν οι ενδιαφερόμενοι αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή των τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Συνημμένα έγγραφα

Σχόλια are closed.