Νέα Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστηρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 18127/04.10.2023
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑΜ: 23PROC013523417
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου,                                                 ΤΚ 84 300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη                             Προς: LLAPI OLSI PERPARIM
Τηλέφωνο: 2285029423                                    Εμπόριο Αθλητικών Ειδών
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Νέα Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί εκ νέου για την υποβολή προσφορών της δαπάνης «Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστηρίου», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ. Αναλυτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών στη σχετική Μελέτη.

Η εν λόγω δαπάνη δεσμεύει τον Κ.Α. 15-6265.005, με ποσό ύψους 2.988,40 €, ως ακολούθως:

α/α Περιγραφή ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1 Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστηρίου 1 2.410,00 2.410,00
      ΦΠΑ 24% 578,40
  Ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται σε διάστημα τριάντα (30) ημερών   ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 2.988,40 €

 

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:
1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της Συντήρησης και επισκευής οργάνων γυμναστηρίου» ή αντί αυτής, απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου.
Η εν λόγω υποβολή του δικαιολογητικού, είτε για τις υπεύθυνες δηλώσεις, είτε για τα αποσπάσματα ποινικών, γίνεται ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ.
4. ΚΑΔ της εταιρείας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).

Σχόλια are closed.