Νέα Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για την «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου, ειδών χειροτεχνίας έτους 2023»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Νέα Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για την
«Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου, ειδών χειροτεχνίας έτους 2023»

Δια της παρούσης, και σε συνέχεια του άγονου αποτελέσματος της από 09/06/2023 προηγούμενης πρόσκλησης (αρ. πρωτ. 10171/2023, ΑΔΑΜ: 23PROC012845241), ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Προμήθειας ειδών γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου, ειδών χειροτεχνίας έτους 2023», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την εκ νέου ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ (έως 26/06/2023, ώρα: 15.00).
Τα έξοδα μεταφοράς και η ευθύνη αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
Η προμήθεια, με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 17.699,66 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα αφορά τα ακόλουθα είδη, με τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις:

  ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ  

CPV

ΚΑ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ
Α ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 30192700-8 10-6612 2.500,00
Β ΕΙΔΗ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 30192700-8 10-6614 267,00
Γ ΦΑΚΕΛΟΙ 30199240-4 10-6614 1.333,00
Δ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ 30199792-8 10-6611 1.500,00
Ε ΧΑΡΤΙ 30197620-8 10-6613.001 7.000,00
ΣΤ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 30199000-0 10-6615 599,66
Ζ ΕΙΔΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 37810000-9 15-6612 4.500,00

 

Με την οικονομική προσφορά, που θα αφορά στο σύνολο όλων των ανωτέρω απαιτήσεων (ένας ανάδοχος) υποβάλλονται τα ακόλουθα:

-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
-Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της Προμήθειας ειδών γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου, ειδών χειροτεχνίας έτους 2023»
ή απόσπασμα ποινικού μητρώου
Η εν λόγω υποβολή του δικαιολογητικού, είτε για τις υπεύθυνες δηλώσεις, είτε για τα αποσπάσματα ποινικών, γίνεται ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ
-Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, που θα αναφέρει: α) Τη σύμφωνη γνώμη με τις απαιτήσεις της Μελέτης και β) Η δαπάνη μεταφοράς έως και τους απαιτούμενους χώρους αποθήκευσης των ειδών (Δημαρχείο, 1ος Παιδικός Σταθμός, 2ος Παιδικός Σταθμός), βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο, καθώς και η οποιαδήποτε επιστροφή ειδών (σε περίπτωση απόρριψης υλικού λόγω ποιότητας, φθοράς ή απόκλισης από τις απαιτήσεις του Δήμου)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.