ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΚ ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Νάξος:28/12/2018
Αρ.Πρωτ.:23101
Δημόσια Σύμβαση Υπηρεσίας
«ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΚ ΕΤΟΥΣ 2019 »
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Διακηρύττει
Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής,
για την Δημόσια Σύμβαση Υπηρεσίας : «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και ΜΚ » (CPV:92332000-7)
Η Εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης είναι: 200.000,00ΕΥΡΩ, πλέον Φ.Π.Α. 24%.
Η δαπάνη βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με ΚΑ: 70-6162.019
Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης είναι από 01 ΙΟΥΝΙΟΥ -30 Σεπτεμβρίου 2019
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. συστημικός αριθμός 69137) μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 3/01/2019 και ώρα 12:00μ.μ. και καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους στις 25/01/2019 και ώρα 15:00μ.μ. Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με τη Διακήρυξη και αφορούν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν αποσταλεί σε έντυπη μορφή και να πρωτοκολληθούν στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έως τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις και συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας.
Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των € 4.000,00
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για 8 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση:
www.e-naxos.eu. πληροφορίες κ. Τριανταφύλλου Νεκταρία , τηλ.: 2285360138.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινήσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Συνημμένα αρχεία

Ο Δήμαρχος
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.