ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Π.Δ.28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού  24.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου με το Φ.Π.Α.23%

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 30η  Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα  12:00 π.μ.  στα γραφεία του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.

Η εγγύηση για συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε 1000,00 ευρώ που θα απευθύνεται στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2285360140).

Συνημμένα Έγγραφα

Ο Δήμαρχος
Μαργαρίτης Εμμανουήλ

 

Σχόλια are closed.