ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                       Νάξος, 28-01-2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                               Αριθ.Πρωτ.:οικ.:1205

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
«ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016».

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έχοντας υπόψη την υπ'αριθμ. 438/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων από 01 Ιουνίου 2016 έως 15 Σεπτεμβρίου 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, του Ν, 3463/2006, Ν. 3852/2010 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού  97.750,000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική  διακήρυξη.

  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ : 08/02/2016 
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 09/02/2016 και ώρα 08:00 π.μ.
  • ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 19/02/2016 και ώρα 18:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 11.00 π.μ. μέσω της  Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Δικαίωμα συμμετοχής :  Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά και εκτελούν αντίστοιχα έργα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού και διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό, τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εκτέλεση του έργου και έχουν εκτελέσει ήδη με επιτυχία αντίστοιχες (ακριβώς) εργασίες συγκρίσιμης έκτασης σε ΟΤΑ και Ν.Π.Δ.Δ. στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Η επιτυχία τους θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση συμβάσεων, πιστοποιητικών καλής εκτέλεσης και σχετικών βεβαιώσεων από τους  Ο.Τ. Α. και Ν.Π.Δ.Δ..

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.  Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται  σε ποσοστό 2% επί του συνολικού  ποσού του προϋπολογισμού της υπηρεσίας προ ΦΠΑ, ήτοι  1.955,00 ευρώ. Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Προσφορές : Γίνoνται δεκτές προσφορές που θα αφορούν το σύνολο των εργασιών της ανωτέρω σύμβασης.
Χρόνος ισχύος προσφορών : Ενενήντα (90) ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
Διάθεση εγγράφων-στοιχείων του διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων ,μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς .
Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση e-naxos.eu όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση αυτών.  
Περιληπτική διακήρυξη θα δηµοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος ∆∆Σ και στον Τύπο. Τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Συνημμένα Έγγραφα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ κ.α.α.
ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σχόλια are closed.