Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού.

Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

Ιωάννα Παρτσινεβέλου-Επόπτρια Δημόσιας Υγείας
Ταχ.Δ/νση: Χώρα Νάξος TK 84300 Νάξος
Τηλ: (+30)2285360146  Φαξ: 2285023570
Email: ipar@naxos.gov.gr
Sites: www.naxos.gr  www.e-naxos.eu

 

Το ΠΔ 121/2017 (ΦΕΚ 148 Α),) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει έως σήμερα
2. Ο Ν. 4368/21-2-2016, ΦΕΚ 21, τ. Α’ , 21-2-2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις»
3. Η με αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.114971/11-2-2014 (ΦΕΚ 388,τ. Β΄/18-2-2014)Υπουργική Απόφαση «Μέτρα, όροι
και διαδικασίες για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των
ασθενών στους Χώρους Παροχής Υγείας»
4. Το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2019 (ΑΔΑ:6ΧΘ2465ΦΥΟ-Κ0Μ)
5. Το Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2018 -2019 (ΑΔΑ : 6ΞΤ2465ΦΥΟ-Μ9Χ)
6. Το από 5/9/2019 ηλεκτρονικό μήνυμα του ΕΟΦ « Αντιγριπικά εμβόλια που κυκλοφορούν στην ελληνική
αγορά για το έτος 2019-2020»
7. Το από 5/9/2019 ηλεκτρονικά μήνυμα του ΕΟΦ με θέμα «Σύνθεση αντιγριπικού εμβολίου 2019-2020»
8. Το πρακτικό της 7ης Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών (19-9-2019)
9. Το με αρ. πρωτ. 7284/17-9-2019 έγγραφο του ΕΟΔΥ «Οδηγίες για την επιδημιολογική επιτήρηση των
σοβαρών κρουσμάτων στις Μ.Ε.Θ γα την περίοδο 2019-2020»
Συνημμένο  αρχείο

Σχόλια are closed.