Οδηγίες για την Εποχική Γρίπη 2020-2021 – Αντιγριπικός Εμβολιασμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Λ.
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τ.Α. Α’ ΒΑΘΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση         : Σταδίου 27
Τ.Κ.                      : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες    : Μ. Διαμάντη
Τηλέφωνο          : 213-1364390
FAX                      : 213-1364359

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την Εποχική Γρίπη 2020-2021 – Αντιγριπικός Εμβολιασμός
ΣΧΕΤ: Η αριθμ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.60071/29.9.2020 Εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΩΨΧΧ465ΦΥΟ-5ΩΘ) του Υπουργείου Υγείας

 

 

Σχόλια are closed.