ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Νάξος, 17-07-2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.:9511
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (27η/2013)
                  Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 18η Ιουλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
2.Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο).
3.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την εργασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2013.
4.Ενέργειες για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών/αξιολόγησης υπηρεσιών-εργασιών για το έτος 2013 (Π.Δ. 28/1980) σύμφωνα με την Πράξη 75/2013 του Κλιμ. Τμ.7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
5.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013. 
  
 Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.