• Υπεύθυνη δήλωση του υπηκόου τρίτης χώρας ότι συνεχίζει να ασκεί την ίδια οικονομική δραστηριότητα.
  • Άδεια λειτουργίας της δραστηριότητας από τον αρμόδιο φορέα.
  • Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο
  • Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.
  • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους πριν την υποβολή της αίτησης.
  • Αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού.

Σχόλια are closed.