Οικονομική προσφορά για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                          Νάξος  27-6-2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                       Αρ. πρωτ.10517
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
Πληρ. : Μιχάλης Τριαντάφυλλος
Τηλέφωνο:        2285360126                                                                                                                           Προς: κάθε ενδιαφερόμενο
FAX:     2285023570

                                                                       

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ  »

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ από Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 έως και Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019 και ώρα 14.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  24.676,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2. Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Φορολογική ενημερότητα

                                                                                        Ο  Αντιδήμαρχος

  Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Συνημμένο Έγγραφο 

 

 

Comments are closed.