Ολοκληρωμένη παρουσίαση & Εκμάθηση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                                   Προς
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                             FORUM training &    consulting
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Βαλτάσσαρ Μάρθα-Αγγελική
Τηλέφωνο: 2285029249
FAX: 22850-29249

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την υπηρεσία:Παρακολούθηση on-line μονοήμερου σεμιναρίου από υπάλληλο του Δήμου με θέμα: «Ολοκληρωμένη παρουσίαση & Εκμάθηση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 200,00 ευρώ (μηδενικός Φ.Π.Α.) με την 18381/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ.Α-18381, ΑΔΑ : 6Α09ΩΚΗ-ΚΥΝ ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος για την υπηρεσία : Παρακολούθηση on-line μονοήμερου σεμιναρίου από υπάλληλο του Δήμου με θέμα: «Ολοκληρωμένη παρουσίαση & Εκμάθηση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ» από σήμερα έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020.

Η συνολική υποχρέωση είναι αξίας 200,00 € σε βάρος του ΚΑ 00-6073 του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2020

Ο Δήμαρχος
καα

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.