Οργάνωση και λειτουργία της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ/ΚΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                               Nάξος , 05/01/2024
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού &                                                                                                         Αρ. Πρωτ:200
Διοικητικής Μέριμνας
Ταχ. Διευθ.: Νάξος Τ.Κ.84300
Τηλ. 22853 60125
Πληρ.:Μ. Πολυκρέτη
email:mpolikreti@naxos.gov.gr

ΘΕΜΑ: Οργάνωση και λειτουργία της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», μέχρι την ενσωμάτωσή της στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ν.5056/2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 16/2024
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α’)«Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».
3. Τη συστατική πράξη της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νάξου» με τον διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ» (ΦΕΚ 1614/τ.Β΄/06-10-2010) όπως τροποποιήθηκε σε «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» (ΦΕΚ 428/τ.Β΄/17-03-2011).
4. Την αριθμ.1271/οικ.102775/28-11-2023 (ΑΔΑ: 60ΗΩ46ΜΤΛ6-ΩΘΤ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Κατάργηση νομικών προσώπων των ΟΤΑ α΄ βαθμού και μεταφορά οργανικών μονάδων και θέσεων προσωπικού στους δήμους».
5. Την αριθμ.1317/οικ.109105/19-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΡΓΧ46ΜΤΛ6-4Μ1) εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ μετά την κατάργηση των ν.π.δ.δ. και των κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων (ν. 5056/2023)».
6. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθ. 58/29-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΟΘΣΩΚΗ-ΔΧΘ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
7. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων (Φ.Ε.Κ. 2927/Β/19-11-2013) όπως έχει τροποποιηθεί (Φ.Ε.Κ. 2521/Β/23-09-2014, Φ.Ε.Κ.1821/Β/24-08-2015, ΦΕΚ2090/Β/19-06-2017, ΦΕΚ3076/Β/06.09.2017,
ΦΕΚ726/Β/04.03.2019 ) και ισχύει σήμερα.
8. Τις ασκούμενες δραστηριότητες και τη στελέχωση της εν θέματι λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου.
9. Τις υφιστάμενες οργανικές μονάδες του Δήμου που ασκούν παρεμφερείς/ομοειδείς αρμοδιότητες.
10. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας, δυνάμει των διατάξεων του ν.5056/2023, από 01-01-2024 εκπληρώνει τους σκοπούς της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης και εξυπηρετεί τις δραστηριότητες που αυτή ασκούσε.
11. Την ανάγκη απρόσκοπτης άσκησης των αρμοδιοτήτων της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης και τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου στο νέο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί από 01-01-2024.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε ότι ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ της παρ. 2 του αρθρου 29 του ν. 5056/2023 (Α΄163), από 01-01-2024 και μέχρι την τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας, εκπληρώνει τους σκοπούς της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» με τον διακριτικό τίτλο «ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ.» και εξυπηρετεί τις δραστηριότητες που ασκούσε όπως προκύπτουν από τη συστατική της πράξη (ΦΕΚ 1614/τ.Β΄/06-10-2010, ΦΕΚ 428/τ.Β΄/17-03-2011) και τον Εσωτερικό Κανονισμού Υπηρεσιών της, με τις υφιστάμενες οργανικές μονάδες του Δήμου.

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες της Υπηρεσιών της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης όπως περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της, θα ασκούνται από τις υφιστάμενες οργανικές μονάδες του Δήμου, ως εξής:

Οι αρμοδιότητες του Τομέα Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών θα ασκούνται από τις αντίστοιχες και συναφείς υφιστάμενες οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Οι αρμοδιότητες των Τομέων Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας, θα ασκούνται από τις αντίστοιχες και συναφείς υφιστάμενες οργανικές μονάδες του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Η κάθε οργανική μονάδα του Δήμου επεμβαίνει κατά τεκμήριο δικής της αρμοδιότητας, σύμφωνα με τον οικείο ΟΕΥ του Δήμου, στον κύκλο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, σκοπών και δράσεων της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης, όπως περιγράφονται αναλυτικά στη σύσταση αυτής και στον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών.

Με νεότερη απόφασή μας θα τοποθετηθεί το σύνολο του προσωπικού της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Δήμου και να τοιχοκολληθεί στον ειδικό πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Σχόλια are closed.