Εργασίες Παρακολούθησης Συντήρησης Καλής Λειτουργίας ΒΙΟ.ΚΑ Δονούσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    Δονούσα 18/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                              Αρ. πρωτ. 226
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Δονούσας
Πληροφορίες: Σιγάλας Χρήστος                                                                                                                ΠΡΟΣ: Εταιρεία ΙΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ
Τηλέφωνο: 2285051600

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟ.ΚΑ ΔΟΝΟΥΣΑΣ »

Δια της παρούσης η ΔΚ Δονούσας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟ.ΚΑ ΔΟΝΟΥΣΑΣ» από σήμερα Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 έως και 23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 24.552,01 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1.Αντίγραφο ποινικού Μητρώου
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3. Φορολογική ενημερότητα

Συνημμένο αρχείο

Ο Πρόεδρος

Σιγάλας Χρήστος

Comments are closed.