Ορθή Επανάληψη για Συντήρηση Υδραυλικού Ανελκυστήρα Κτιρίου Σχολής Ουρσουλινών για το έτος 2020

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                               Νάξος, 11/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                           Αρ. Πρ.: 22661
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                       Προς:
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                                                        Σωμαρίπα Ευάγγελο
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                                                           MEGA – LIFT
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                                                           Αβαρικιώτη 3
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                                                                                Γκύζη
Ταχ. Κώδικας: 84300                                                                                                                                                        Αθήνα
Πληροφορίες : Βαλτάσσαρ Μάρθα
Τηλέφωνο: 2285360156
FAX: 22850-23570

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας :
Συντήρηση υδραυλικού ανελκυστήρα κτιρίου Σχολής Ουρσουλινών για το έτος 2020»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 3.199,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
με την 22368/09-12-2019 Α-1647 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ : ΩΜΓΗΩΚΗ-ΞΩΒ), ο Δήμαρχος Νάξου
& Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή της εργασίας «Συντήρηση
υδραυλικού ανελκυστήρα στο κτίριο της Σχολής Ουρσουλινών για το έτος 2020», από σήμερα Παρασκευή 13/12/2019
έως και Πέμπτη 19/12/2019 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση.
Υπηρεσία : Συντήρηση υδραυλικού ανελκυστήρα κτιρίου της Σχολής Ουρσουλινών για το έτος 2020 ενδεικτικού
προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 3.199,20 €
Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1.Φορολογική Ενημερότητα
2.Ασφαλιστική Ενημερότητα
3.Υπεύθυνη δήλωση που θα παραλαμβάνεται από το γραφείο μας.
Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και
τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Αντιδήμαρχος
Ευάγγελος Παντελιάς

Σχόλια are closed.