ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ & ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                       ΠΡΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                              ΣΟΛ ΑΕ
Πληρ.: Καμπούρη Ελένη                                                      Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ.Κώδικας : 84300 Νάξος
Τηλ.: 2285360135
Fax: 2285023570
Ε-mail: elekab@naxos.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την ακόλουθη πολυετή δαπάνη, έως και την Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12.00:
«ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ & ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ 2017 2018 2019 ΤΟΥ ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ»
ΚΑ: 10-6115.002, CPV: 79212100-4 [Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου]

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Οι εργασίες / απαιτήσεις της δαπάνης περιγράφονται στην επισυναπτόμενη Μελέτη.
Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για διαφορετική περιγραφή. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. Η ανάθεση και σχετική σύμβαση θα πραγματοποιηθούν κατόπιν εγκρίσεως του προϋπολογισμού έτους 2021.
Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:
1. Φορολογική Ενημερότητα της εταιρείας
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα της εταιρείας για συμμετοχή σε ανάθεση/διαγωνισμό
3. Υπεύθυνη Δήλωση λόγων αποκλεισμού άρθρου 73, του Ν.4412/2016 (δίδεται από το Δήμο)
4. Υποβολή των ΚΑΔ της εταιρείας (απαραίτητη συνάφεια με την υπηρεσία)
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρει τις εργασίες που θα προσφερθούν.

Συνημμένα

Ο Αντιδήμαρχος,
Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

Σχόλια are closed.