ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γαλήνη, 05 – 02 – 2024
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: -4-
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ
ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΗΝΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Γαλήνη Νάξου
Ταχ. Κώδικας :84300
Τηλ.:2285062332
e-mail: galini@naxos.gov.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ

Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτή Προέδρου Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Γαλήνης.

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γαλήνης έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» αναφορικά με τον ορισμό του Αναπληρωτή Προέδρου όπως αυτή αναριθμήθηκε με την παρ. 9 Άρθρο 5 του Ν.4623/2019.
4. Την παρ. 5.Α της εγκυκλίου 94 (ΑΔΑ: 9ΝΑΛ46ΜΤΛ6-Ν1Δ) περί «Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων» αναφορικά με τον ορισμό Αναπληρωτή Προέδρου.
5. Την υπ. αριθμ. 11/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Νάξου για την ανακήρυξη της νέας Δημοτικής Αρχής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
7. Τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γαλήνης, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει ως αναπληρωτή της στην άσκηση καθηκόντων της, σε περίπτωση απουσίας της ή κωλύματός της, καθ’ όλη τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου, τον Γεωργιλάκη Νικ. Ιωάννη, μέλος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γαλήνης.

 

 

 

 

 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Πρόγραμμα Διαύγεια), στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και στο Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Γαλήνης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) κ. Δήμαρχο
2) κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
3) κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Γαλήνης

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Γαλήνης

Στεργίου Νικολέτα

Σχόλια are closed.