ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 29 – 02 – 2024
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ
ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ
Ταχ. Δ/νση:Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας :84300
Τηλ.:2285360183
e-mail: hora@naxos.gov.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ

Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτή Προέδρου Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νάξου.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» αναφορικά με τον ορισμό του Αναπληρωτή Προέδρου όπως αυτή αναριθμήθηκε με την παρ. 9 Άρθρο 5 του Ν.4623/2019.
4. Την παρ. 5.Α της εγκυκλίου 94 (ΑΔΑ: 9ΝΑΛ46ΜΤΛ6-Ν1Δ) περί «Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων» αναφορικά με τον ορισμό Αναπληρωτή Προέδρου.
5. Την υπ. αριθμ. 11/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Νάξου για την ανακήρυξη της νέας Δημοτικής Αρχής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με δημοτική θητεία από 01-01-2024 έως 31-12-2028.
7. Τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του Συμβουλίου της Κοινότητας Νάξου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει ως αναπληρωτή του στην άσκηση καθηκόντων του, σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματός του, καθ’ όλη τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου, τον Γιαννάκη Απ. Γεώργιο, μέλος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου.

 

 

 

 

 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Πρόγραμμα Διαύγεια), στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και στο Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) κ. Δήμαρχο
2) κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
3) κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

Μαυρογιάννης Ευθύμιος

Σχόλια are closed.