ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δαμαριώνας, 05 – 02 – 2024
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: -5-
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ
ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ
Ταχ. Δ/νση: Δαμαριώνας Νάξου
Ταχ. Κώδικας :84302
Τηλ.:2285031326
e-mail: damarionas@naxos.gov.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ

Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτή Προέδρου Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δαμαριώνα.

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δαμαριώνα έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» αναφορικά με τον ορισμό του Αναπληρωτή Προέδρου όπως αυτή αναριθμήθηκε με την παρ. 9 Άρθρο 5 του Ν.4623/2019.
4. Την παρ. 5.Α της εγκυκλίου 94 (ΑΔΑ: 9ΝΑΛ46ΜΤΛ6-Ν1Δ) περί «Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων» αναφορικά με τον ορισμό Αναπληρωτή Προέδρου.
5. Την υπ. αριθμ. 11/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Νάξου για την ανακήρυξη της νέας Δημοτικής Αρχής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
7. Τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δαμαριώνα, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει ως αναπληρωτή της στην άσκηση καθηκόντων της, σε περίπτωση απουσίας της ή κωλύματός της, καθ’ όλη τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου, τον Φράγκο Αντ. Γεώργιο, μέλος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δαμαριώνα.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Πρόγραμμα Διαύγεια), στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και στο Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Δαμαριώνα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) κ. Δήμαρχο
2) κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
3) κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Δαμαριώνα

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Δαμαριώνα

Βάβουλα Αγγελική

Σχόλια are closed.