ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Νάξος, 01 – 06 – 2023
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                   Αριθ. Πρωτ.: 38
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ
Ταχ. Δ/νση:Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας :84300
Τηλ.:22853-60183
e-mail:hora@naxos.gov.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ

Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτή Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας Νάξου.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νάξου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 άρθρο 79 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 80 του Ν. 4555/2018.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» αναφορικά με τον ορισμό του Αναπληρωτή Προέδρου της Κοινότητας Νάξου«2. Όταν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί μέλος του συμβουλίου της κοινότητας, που ορίζεται από αυτόν, ως αναπληρωτής του».
3. Την παρ. 2 άρθρο 79 του Ν.3852/2010, όπως αυτή αναριθμήθηκε με την παρ. 9 Άρθρο 5 του Ν.4623/2019.
4. Την παρ. 3.1 της εγκυκλίου 88 του Ν.4555/2018με ΑΔΑ: 611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» αναφορικά με τον ορισμό του Αναπληρωτή Προέδρου της Κοινότητας Νάξου.
5. Την υπ. αριθμ. 16/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Νάξου για την ανακήρυξη της νέας Δημοτικής Αρχής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με δημοτική θητεία από 01-09-2019 έως 31-12-2023.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 79Α του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 του Ν.5043/2023 (Α’ 91).
7. Την με αριθμό 13226/11-5-2023 (ΑΔΑ:ΨΓΕΔΟΡ1Ι-ΓΗ1) απόφαση της Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα “Επικύρωση της νομιμότητας του υπ’ αρ. 4/2023 αποσπάσματος πρακτικού συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου του Δήμου Νάξου περί ανάδειξης Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας”.
6. Τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του Συμβουλίου της Κοινότητας Νάξου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει ως αναπληρωτή του στην άσκηση καθηκόντων του, σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματός του, τον Βασαλάκη Λεων. Εμμανουήλ, μέλος του Συμβουλίου της Κοινότητας Νάξου.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Πρόγραμμα Διαύγεια), στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και στο Κατάστημα της Κοινότητας Νάξου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) κ. Δήμαρχο
2) κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
3) κ.κ. Συμβούλους της Κοινότητας Νάξου

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
Κοινότητας Νάξου

Χουζούρης Νικόλαος

Σχόλια are closed.