ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Νάξος, 4-11-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
ΑΠΟΦΑΣΗ με αρ. 1433

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ/Α/87) και πιο συγκεκριμένα
o του άρθρου 59 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 3 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ/Α/85-11.04.2012) σε συνδυασμό με την αιτιολογική έκθεση του Νόμου αυτού για το εν λόγω άρθρο (Δεύτερο Κεφάλαιο άρθρ. 3) και όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ/Α/133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, και ισχύει σήμερα, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ/Α/134)
o του άρθρου 207 παρ. 19 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ/Α/85/11.04.2012) σε συνδυασμό με την αιτιολογική έκθεση του Νόμου αυτού για το εν λόγω άρθρο (Δεύτερο Κεφάλαιο άρθρο 3) και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 Ν.4555/2018 (ΦΕΚ/Α/133) και το άρθρο 5 παρ.2.στ. Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ/Α/134/9.8.2019)
o του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
o του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ/Α/107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ/Α/40), αναφορικά με την αντιμισθία
o του άρθρου 59 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 47 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ /Α/204)
2. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ/Β/1327/17.04.2019) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει”
3. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014, ΦΕΚ/Β/698/2014) για τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 18.904 κατοίκους
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έχει έξι (6) Δημοτικές Ενότητες
5. Το γεγονός ότι στην περιφέρεια του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων υπάρχουν τέσσερις (4) Νησιωτικές Κοινότητες που καταλαμβάνουν την έκταση ενός ολόκληρου νησιού (Ηρακλειάς, Σχοινούσσης, Κουφονησίου και Δονούσης)
6. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων
7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2927/Β/19-11-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8. Το άρθρο 177 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 1167/Α/30-10-2019) «Ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ»
9. Την με αρ. 892/06-09-2019 απόφασή μας με την οποία ορίσθηκαν εννέα (9) Αντιδήμαρχοι
10. Την με αρ. 921/13-09-2019 απόφασή μας με την οποία ορίσθηκαν οκτώ (8) Αντιδήμαρχοι
11. Την υπ΄ αριθμ. 48/22119/7-4-2020 εγκύκλιο ΥΠΕΣ με θέμα Ορισμός Αντιδημάρχων»
12. Την υπ΄ αριθμ. 1170/31-08-2020 Απόφαση Δημάρχου με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
13. Την υπ΄ αριθμ. 1130/31-08-21 Απόφαση Δημάρχου «Παράταση θητείας Αντιδημάρχων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
14. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με θητεία από 7-11-2021 μέχρι 6-11-2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου:
1. τον κ. Πράσινο Δημήτριο, κατά τόπον Αντιδήμαρχο Δονούσας, για τη Δημοτική Ενότητα Δονούσας, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• την υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης που αναφέρονται στην κοινότητα Δονούσας
• την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής της κοινότητας Δονούσας
• την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών, της εκτέλεσης έργων και προμηθειών που αναφέρονται στην κοινότητα Δονούσας
• τη συνεργασία με τον πρόεδρο της κοινότητας Δονούσας για την επίλυση των προβλημάτων τους
2. τον κ. Γαβαλά Ιωάννη, κατά τόπον Αντιδήμαρχο Ηρακλειάς, για τη Δημοτική Ενότητα Ηρακλειάς, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• την υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης που αναφέρονται στην κοινότητα Ηρακλειάς
• την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής της κοινότητας Ηρακλειάς
• την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών, της εκτέλεσης έργων και προμηθειών που αναφέρονται στην κοινότητα Ηρακλειάς
• τη συνεργασία με τον πρόεδρο της κοινότητας Ηρακλειάς για την επίλυση των προβλημάτων τους
• κατά τόπον στα όρια της κοινότητας Ηρακλειάς και Σχοινούσας την έκδοση αδειών και την τέλεση πολιτικών γάμων
3. τον κ. Ταγκούλη Ιωάννη, κατά τόπον Αντιδήμαρχο Κουφονησίων, για τη Δημοτική Ενότητα Κουφονησίων, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• για την υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης που αναφέρονται στην κοινότητα Κουφονησίων
• την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών, της εκτέλεσης έργων και προμηθειών που αναφέρονται στην κοινότητα Κουφονησίων
• τη συνεργασία με τον πρόεδρο του συμβουλίου της κοινότητας Κουφονησίων για την επίλυση των προβλημάτων τους
• κατά τόπον στα όρια της κοινότητας Κουφονησίων και Δονούσας την έκδοση αδειών και την τέλεση πολιτικών γάμων

4. τον κ. Σιδερή Νικόλαο, κατά τόπον Αντιδήμαρχο Δρυμαλίας και καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο καθώς και τη διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Γραφείου Περιβάλλοντος και του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος σε ολόκληρη την εδαφική έκταση του Δήμου, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
• Κατά τόπον στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας την έκδοση αδειών πολιτικών γάμων
• Κατά τόπον στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας την έκδοση και υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του διορισμένου ληξίαρχου
• Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σιδερή Νικολάου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μανιός Δημήτριος

5. τον κ. Μανιό Δημήτριο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας, Ισότητας των Φύλων και Δημόσιας Υγείας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο καθώς και τη διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Γραφείου Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής, του Γραφείου Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, του Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, σε ολόκληρη την εδαφική έκταση του Δήμου, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
• Τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Γιατρό Εργασίας
• Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μανιού Δημητρίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πολυκρέτης Εμμανουήλ

6. τον κ. Πολυκρέτη Εμμανουήλ κατά τόπον Αντιδήμαρχο Σχοινούσσης και καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ύδρευσης, Αποχέτευσης και ΒΙΟΚΑ και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο καθώς και τη διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης και του Τμήματος Βιολογικών Καθαρισμών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, σε ολόκληρη την εδαφική έκταση του Δήμου οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
• την υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης που αναφέρονται στην κοινότητα Σχοινούσσης
• την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής της κοινότητας Σχοινούσσης
• την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών, της εκτέλεσης έργων και προμηθειών που αναφέρονται στην κοινότητα Σχοινούσσης
• τη συνεργασία με τον πρόεδρο του συμβουλίου της κοινότητας Σχοινούσσης για την επίλυση των προβλημάτων τους
• Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Πολυκρέτη Εμμανουήλ που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παντελιάς Ευάγγελος
7. τον κ. Παντελιά Ευάγγελο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Πρασίνου και συντηρήσεων κτιρίων, ηλεκτροφωτισμού, οδοποιίας, κοινοχρήστων χώρων και κοιμητηρίων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο καθώς και τη διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Γραφείου Δημοτικών Κοιμητηρίων, του Γραφείου συντήρησης κτιρίων, του Γραφείου συντήρησης ηλεκτροφωτισμού και Η/Μ εγκαταστάσεων του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, του Γραφείου συντήρησης οδοποιίας και κοινοχρήστων χώρων του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών και Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σε ολόκληρη την εδαφική έκταση του Δήμου οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
• Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο καθώς και τη διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού για τη διενέργεια με τα κατάλληλα μέσα του έργου της συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας (αρμ.16-22), ως αρμοδιότητα του Τμήματος αγροτικής παραγωγής και ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, σε ολόκληρη την εδαφική έκταση του Δήμου, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
• Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Παντελιά Ευάγγελου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κατσαράς Ευάγγελος
8. τον κ. Κατσαρά Ευάγγελο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Απασχόλησης, Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιομηχανίας, Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού Νέας Γενιάς και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο καθώς και τη διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Γραφείου Απασχόλησης, του Γραφείου πολιτισμού, αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Πολιτισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, του Τμήματος Τουρισμού και του Τμήματος Ρύθμισης εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και του Γραφείου Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιομηχανίας του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, σε ολόκληρη την εδαφική έκταση του Δήμου, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
• Κατά τόπον στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Νάξου την έκδοση αδειών πολιτικών γάμων και στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Νάξου και Δρυμαλίας την τέλεση πολιτικών γάμων
• Κατά τόπον στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Νάξου την έκδοση και υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του διορισμένου ληξίαρχου
• Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κατσαρά Ευάγγελου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βαθρακοκοίλης Νικόλαος
9. τον κ. Βαθρακοκοίλη Νικόλαο, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Διοίκησης, Παιδείας και Δια βίου Μάθησης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο καθώς και τη διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, καθώς και του Γραφείου Παιδείας και Δια βίου μάθησης του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, σε ολόκληρη την εδαφική έκταση του Δήμου, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
• Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Βαθρακοκοίλη Νικόλαου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σέργης Νικόλαος

10. τον κ. Σέργη Νικόλαο, χωρίς αντιμισθία καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης και Καθημερινότητας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, έλεγχο καθώς και τη διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης πλην της αρμοδιότητας για τη διενέργεια με τα κατάλληλα μέσα του έργου της συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας (αρμ. 16-22), σε ολόκληρη την εδαφική έκταση του Δήμου, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
• Κατά τόπον στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Νάξου και Δρυμαλίας την έκδοση και υπογραφή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για την αγροτική περιουσία και αγροτική απασχόληση.
• Τη συνεργασία με τους Προέδρους Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους
• Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σέργη Νικόλαου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βαθρακοκοίλης Νικόλαος.
Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Γ. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, ως αναπληρωτής του ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. Σιδερής Νικόλαος και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μανιό Δημήτριο.
Ε. Όλοι οι ως άνω Αντιδήμαρχοι ασκούν το δικαίωμα:
 Υπογραφής εισηγήσεων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών έγγραφων, τα οποία εκδίδονται από τις υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους. Επιπλέον υπογράφουν τις αποφάσεις Δημάρχου αρμοδιότητάς τους. Τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές υπογράφονται από τον Δήμαρχο
 Θεώρησης του γνησίου της υπογραφής
 Θεώρησης της ακρίβειας των φωτοαντιγράφων
ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.