Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 8-11-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
ΑΠΟΦΑΣΗ με αρ. 1470

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ/Α/87)
2. Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ/Α/134)
3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ/Β/1327/17.04.2019) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010, όπως ισχύει”
4. Την υπ΄ αριθμ. 82/20-8-19 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ορισμός Αντιδημάρχων»
5. Την υπ΄ αριθμ. 90/21-8-19 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Διαδικασία συγκρότησης και εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
6. Την υπ΄ αριθμ.1200/1-11-2019 Απόφαση Δημάρχου με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
7. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 76556/20-10-2021 (ΑΔΑ: Ψ50446ΜΤΛ6-ΕΡΖ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Χρόνος διεξαγωγής εκλογής προεδρείου συμβουλίων και επιτροπών δήμων»
8. Την υπ΄ αριθμ. 1433/04-11-2021 Απόφαση Δημάρχου με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Λιανός θα προεδρεύει της Οικονομικής Επιτροπής και ορίζει ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής με θητεία μέχρι 31-12-2021 τους Αντιδημάρχους κ.κ. Κατσαρά Ευάγγελο με αναπληρωτή τον κ. Σιδερή Νικόλαο και Μανιό Δημήτριο με αναπληρωτή τον κ. Ταγκούλη Ιωάννη.

Β. Ο Αντιδήμαρχος κ. Πολυκρέτης Εμμανουήλ θα προεδρεύει της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και ορίζονται ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θητεία μέχρι 31-12-2021 οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μανιός Δημήτριος με αναπληρωτή τον κ. Ταγκούλη Ιωάννη και Παντελιάς Ευάγγελος με αναπληρωτή τον κ. Κατσαρά Ευάγγελο.

Γ. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.