Ορισμός Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 10-01-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Γραφείο Δημάρχου
Διεύθυνση : Νάξος, Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο : 2285360105
E-mail : press@naxos.gov.gr
Θέμα: Ορισμός Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Υπ΄ Αριθμ. 16

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του άρθρου 74 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α΄/2019) και 101 του Ν.4876/2021 (ΦΕΚ 251/Α΄/2021)
2. Τις υπ’ αριθμ. 82/2019 και 48/2020 Εγκυκλίους του ΥΠΕΣ υπό τον τίτλο «Ορισμός Αντιδημάρχων»
3. Την υπ΄ αριθμ. 932/96599/29-12-2021 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6ΝΣΙ46ΜΤΛ6-ΣΩΜ) «Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
4. Την υπ΄ αριθμ. 1433/4-11-2021 απόφαση Δημάρχου «Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
5. Το Πρακτικό εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (ΑΔΑ: ΨΟΕΛΩΚΗ-Ο1Δ)
6. Το Πρακτικό Εκλογής μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (ΑΔΑ: 993ΓΩΚΗ-1ΗΤ)

Αποφασίζει
Α. Ορίζει μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τους Αντιδημάρχους κ.κ. Μανιό Δημήτριο και Κατσαρά Ευάγγελο. Ο Δήμαρχος κ. Λιανός Δημήτριος θα προεδρεύει της Οικονομικής Επιτροπής.
Β. Ορίζει μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τους Αντιδημάρχους κ.κ. Παντελιά Ευάγγελο και Σέργη Νικόλαο. Ο Αντιδήμαρχος κ. Πολυκρέτης Εμμανουήλ θα προεδρεύει της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Γ. Η θητεία των ανωτέρω ορίζεται έως 31/12/2023.
Η παρούσα να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Ο Δήμαρχος
Δημήτρης Λιανός

Σχόλια are closed.