Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή & Ανάθεση για τη χρήση 2021 και 2022 του Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                                            Προς:
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (δ.τ. ΣΟΛ ΑΕ)
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης «Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή & Ανάθεση για τη χρήση 2021 και 2022 του Δήμου», εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ. Αναλυτικά οι εργασίες περιγράφονται στη σχετική Μελέτη.
Η δαπάνη, με CPV: 79212100-4, θα βαρύνει τον ΚΑ 10-6115.002, οικονομικών ετών 2022 και 2023 (πολυετής υποχρέωση) ως ακολούθως:

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2021 10.500,00
2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2022 10.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 21.000,00
ΦΠΑ 24% 5.040,00
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 26.040,00

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:

  1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)
  2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)
  3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή & Ανάθεση για τη χρήση 2021 και 2022 του Δήμου από τον διευθύνων σύμβουλο και μέλη ΔΣ στην περίπτωση της ΑΕ

ή αντί των υπεύθυνων δηλώσεων, αποσπάσματα ποινικού μητρώου από τον διευθύνων σύμβουλο και μέλη ΔΣ

  1. ΚΑΔ της εταιρείας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)

Ο Δήμαρχος,

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.