Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή & Ανάθεση για τη χρήση 2018-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  Νάξος, 16/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                            Αρ. Πρωτ. 22992
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληρ.: Καμπούρη Ελένη                                                                                                        Προς:
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                                                     ΣΟΛ ΑΕ
Ταχ.Κώδικας : 84300 Νάξος                                                                                                Φωκ.  Νέγρη 3, Αθήνα
Τηλ.: 2285360135
Fax: 2285023570
Ε-mail: elekab@naxos.gov.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την ακόλουθη πολυετή δαπάνη, έως και την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου, 14.00:

«ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ & ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2018-2019»
ΚΑ: 10-6115.002, CPV: 79212100-4 [Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου]

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Οι εργασίες / απαιτήσεις της δαπάνης περιγράφονται στην επισυναπτόμενη Μελέτη.

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για διαφορετική περιγραφή. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:
1. Φορολογική Ενημερότητα της εταιρείας
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα της εταιρείας
3. Υπεύθυνη Δήλωση λόγων αποκλεισμού άρθρου 73, του Ν.4412/2016 (δίδεται από το Δήμο)  (1)
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρει τις εργασίες που θα προσφερθούν.

Συνημμένο αρχείο

Ο Αντιδήμαρχος,

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

(1)Υπογράφεται από τον Νόμιμο εκπρόσωπο / διαχειριστή

Σχόλια are closed.