Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του Έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Αγ Αρσενίου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα: Υδραυλικών, Εγγειοβελτιωτικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων

Ταχ. Δ/νση:      Χώρα Νάξου

Ταχ. Κωδ.:       84300

Πληροφορίες:   Ραβιόλου Α.

Τηλ.:               2285360118

Fax:                2285023570

E-mail:             araviolou@naxos.gov.gr

Aρ. πρωτ:13454/13-08-2020

 

ΠΡΟΣ:

1.  Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. 10191 Παπάγου – Αθήνα
E-mail: site-support@yme.gov.gr

2.  Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο τεχνολογίας, πληροφορικής & επικοινωνιών
Ενταύθα
E-mail: iservos@naxos.gov.gr

 

ΘΕΜΑ:       Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, άρθρο 221, παρ.10.

Σχετικό έργο:  1. «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Αγ Αρσενίου»

Με το παρόν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του θέματος πριν την διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του σχετικού ανοικτού διαγωνισμού.

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του Έργου:

1.    ««Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Αγ Αρσενίου»  (CPV 45212200-8) προϋπολογισμού 106.640,00€  (με ΦΠΑ) για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά. Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έτους 2020, χρηματοδοτείται από το ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ και θα εκτελεστεί στην Κοινότητα Αγ. Αρσενίου Δήμου Νάξου  & Μικρών Κυκλάδων .

Παρακαλούμε για τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα σας.

Ο Διευθυντής  Τ.Υ.     καα
Καραμανή Ευγενία

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

–               Χ.Α.

–               Φ.Ε.

Σχόλια are closed.