Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προτίθεται να προκηρύξει ανοιχτό διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προτίθεται να προκηρύξει ανοιχτό διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την εκπόνηση της μελέτης «Ανέγερση εκπαιδευτηρίου στην Τ.Κ. Σαγκρίου»  (CPVS: 71000000-8 ) με συνολικό προϋπολογισμό 164.948,49 €  (πλέον Φ.Π.Α.24%).

Η μελέτη χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών 16, 6, 7, 8 και 9.

Σχόλια are closed.