ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος,  03/06/2015
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                             Αρ. Πρωτ. -Οικ 10100 –
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α  7ης/03-06-2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
18/2015

Προέγκριση άδειας ίδρυσης επιχείρησης της Μαρίας Βενιέρη του Στυλιανού, που θα λειτουργήσει στην Τ.Κ. Γλινάδου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας IV: «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης  Πλήρους Γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας) & Επιχείρηση Αναψυχής», που θα λειτουργήσει στην Τοπική Κοινότητα Γλινάδου.

Το ακριβές είδος του καταστήματος θα καθοριστεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Νέα Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τεύχος Β΄/8-10-12).
19/2015

 Προέγκριση άδειας ίδρυσης επιχείρησης της Χάϊδω Φλώρακα του Ιωάννη, που θα λειτουργήσει στη Τ.Κ. Δανακού του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας IV: «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης  Πλήρους Γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας) & Επιχείρηση Αναψυχής», που θα λειτουργήσει στην Τοπική Κοινότητα Δανακού.

Το ακριβές είδος του καταστήματος θα καθοριστεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Νέα Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τεύχος Β΄/8-10-12).
 
20/2015

Προέγκριση άδειας ίδρυσης επιχείρησης της Αναστασίας Μαράκη του Νικολάου, που θα  λειτουργήσει στην Τ.Κ. Χαλκείου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας IΙΙ: «Επιχείρηση Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών», που θα λειτουργήσει στην τοπική κοινότητα Χαλκείου. Το ακριβές είδος του καταστήματος θα καθοριστεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Νέα Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τεύχος Β΄/8-10-12).
21/2015

  Αίτηση Γαβαλά Νικολάου του Μιχαήλ για α) ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (μουσικής) αορίστου χρόνου στο κατάστημα του, που λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ -ΑΝΑΨΥΧΗΣ» στην Τ.Κ. Χαλκείου και β) Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την ανανέωση της με αρ. πρωτ. 7276/18-06-2014 άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για το εν θέματι κατάστημα, αορίστου διάρκειας, με παράταση του ωραρίου μέχρι την τρίτη πρωινή ώρα (03:00) και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται στο με αρ. πρωτ. 3504/27-05-2014 εγκριτικό έγγραφο του Γραφείου Δημόσιας Υγιεινής και Κοιν. Μέριμνας Νάξου.


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος             

Σχόλια are closed.