ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 26/8/2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                                        

 
Πίνακας περίληψης αποφάσεων της τακτικής συνεδρίασης του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας  Νάξου της 25/8/2011

(14η Συνεδρίαση του έτους 2011)
Πίνακας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

56

1ο:Αίτηση  χορήγη-σης προέγκρισης ίδρυσης καταστή-ματος υγειονομικού ενδιαφέροντος                   

Αποφασίζει Ομόφωνα

Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ως γραφείο τελετών), στον Κλουβάτο Δημήτριο του Κων/νου, στην περιοχή Κόκκινα Σπίτια   Χώρας  Νάξου.  

 

57

2ο:Αιτήσεις χορήγη-σης  άδειας λειτουρ-γίας μουσικής κατα-στημάτων

                Αποφασίζει Ομόφωνα

Τη χορήγηση αδειών λειτουργίας Μουσικής  στους:

α:Μ.Μαράκης και Σία Ο.Ε., για το κατάστημα  κα-φετέρια -Μπαρ "MED BAR" στη Χώρα  Νάξου,  έως την 31/12/2011.

Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή ώρα.

β:Mελισσουργό Εμμανουήλ του Λάμπρου, για το κατάστημα Καφετέρια- Μπαρ «FRESH»  στη Χώ-ρα  Νάξου,  έως την 30/09/2011.

Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή ώρα.

γ:Κουτσογιαννάκη Αικατερίνη του Αθανασίου, για το κατάστημα Καφετέρια- Σνακ Μπαρ «ΝΟΤΟΣ»  στη  θέση Προφήτη Ηλία Χώρας Νάξου,  έως την 31/12/2011.

Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή ώρα.

 

58

3ο Αίτηση ορισμού θέσεων στάθμευσης για κινητή καντίνα στην περιφέρεια της Δ.Κ.Ν.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εισηγείται περί μη ορισμού θέσεων στάθμευσης για κινητή καντίνα στην περιφέρεια της  Δημοτικής Κοινότητας Νάξου μετά τη διερεύνηση του θέμα-τος και σε συνδυασμό με την απάντηση του Αντι-δημάρχου κου Τ. Πρωτονοτάριου στον αιτούντα.

59

4ο: Εισήγηση  για αναμόρφωση προϋ-πολογισμού και τρο-ποποίηση Τεχνικού                 Προγράμματος Δ.Κ. Νάξου

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εισηγείται στο Δήμο:

Την αναμόρφωση του πρ/σμού έτους 2011 και την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος της Δ.Κ.Ν έτους 2011 ως εξής:

α. Από τον Κ.Α.του έργου «Παλιά Πόλη-Αγορά-Κάστρο Ηλεκτροφωτισμός και ανά-δειξη παλιάς πόλης και κάστρου Χώρας Νάξου» μεταφέρει ποσό 15.000€ στον Κ.Α. «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2011» για ενίσχυση της ήδη εγγεγραμμένης πίστωσης.

β.Από τον Κ.Α.του έργου «Ανάπλαση παραλίας Αγίου Γεωργίου» μεταφέρει ποσό 5.500€ στον Κ.Α.«Ασφαλτοστρώσεις δρό-μων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2011» για ενίσχυση της ήδη εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

Σχόλια are closed.