ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 26/09/2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                                        

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της έκτακτης-κατεπείγουσας  συνεδρίασης του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας  Νάξου της 26/09/2011

(15η Συνεδρίαση του έτους 2011)

Πίνακας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

60

1ο:Αίτηση  χορήγη-σης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος                   

              Αποφασίζει Ομόφωνα

  Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στους α) Καπατσούλια Χρυσάνθη του Γεωργίου (Παραδοσιακό Καφενείο στην περιοχή Μπούργος) β) Δρυμαλίτης Στυλιανός του Ιωάννη (καφέ σνακ μπαρ Χώρα Νάξου)  

61

2ο:Αιτήσεις χορήγη-σης  άδειας λειτουρ-γίας μουσικής κατα-στημάτων

                Αποφασίζει Ομόφωνα

 Τη χορήγηση αδειών λειτουργίας Μουσικής  στους:

α: Ν. και Ι. Σαρρής Ο.Ε., για το κατάστημα  Καφέ  –Μπαρ Αναψυκτήριο “JAM” στη Χώρα  Νάξου,  έως την 30/09/2011.

Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή ώρα.

β: Δελημάρης Ιωάννης του Δημητρίου για το κατάστημα Καφετέρια-  Μπαρ «VOULEZVOUS»  στην Παραλιακή οδό  Χώρας Νάξου,  έως την 30/09/2011.

 Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή ώρα

γ:. Εμμ. Ορφανός-Παν. Μαυρογιαννόπουλος Ο.Ε. για το κατάστημα Σνακ Μπαρ «FLISVOS» στη χώρα Νάξου, έως 30/09/2011

 Παράταση της άδειας μέχρι την 2:00 πρωινή ώρα

62

3ο Εισήγηση για μίσθωση ακινήτου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος αθλοπαιδείας

             Αποφασίζει Ομόφωνα

Εισηγείται την εκ νέου μίσθωση του οικοπέδου της «Κωστέρας» για την κάλυψη των αναγκών άθλησης των δημοτών και ιδιαίτερα της νεολαίας.

Να ληφθεί όμως σοβαρά υπόψη ότι λόγω ποτίσματος του υπάρχοντος χώρου δημιουργούνται προβλήματα ως προς την ύδρευση των Δημοτών της περιοχής.

 

 

 

                                         

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΒΑΡΣΑΜΑΣ  Ι. ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ

Σχόλια are closed.