ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α  6ης/2-8-2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
12/2011

Αίτηση χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος («ΚΑΦΕ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ») στην Τοπική Κοινότητα Δαμαριώνα.

Η Επιτροπή ομόφωνα χορήγησε στην κα  Κουβέλη Αγγελική του Ιωάννη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο η ενδιαφερόμενη αιτείται να λειτουργήσει ως «ΚΑΦΕ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ» στην Τοπική Κοινότητα Δαμαριώνα της Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας.
13/2011

Αιτήσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στους κάτωθι:

1.   Σαλτερή Γεώργιο του Στυλιανού, για το κατάστημά του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» που λειτουργεί στην περιοχή Μικρής Βίγλας της Τοπικής Κοινότητας Σαγκρίου. Η άδεια, που  χορηγήθηκε με παράταση ωραρίου, ισχύει μέχρι την 30/9/2011.

2.   Ξενάκη Νικόλαο του Γεωργίου, για το κατάστημά του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που λειτουργεί στην Τοπική Κοινότητα Μελάνων. Η άδεια, που χορηγήθηκε με παράταση ωραρίου, ισχύει μέχρι την 30/9/2011.

3.   Τρανούδη Νικόλαο του Ιωάνη, για το κατάστημά του «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ» που λειτουργεί στην Τοπική Κοινότητα Σαγκρίου. Η άδεια, που χορηγήθηκε με παράταση ωραρίου, ισχύει μέχρι την 30/9/2011.

4.   Σκουλάτο Ιωάνη του Νικολάου, για το κατάστημά του «ΚΑΦΕΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» που λειτουργεί στην Τοπική Κοινότητα Βίβλου. Η άδεια, που χορηγήθηκε με παράταση ωραρίου, ισχύει μέχρι την 31/12/2011.

Όλες οι ως άνω άδειες λειτουργίας μουσικής αφορούν αυτόματη ανανέωση αδειών που είχαν χορηγηθεί από τον πρώην Δήμο Νάξου στα εν λόγω καταστήματα.

14/2011

Εξέταση ανάκλησης άδειας λειτουργίας και σφράγισης καταστήματος.

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι η παράβαση που βεβαιώθηκε από το Α.Τ. Νάξου στο κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» που λειτουργεί στη Χώρα Νάξου με την επωνυμία «COZA NOSTRA», ιδιοκτησίας του Κωστόπουλου Ανδρέα και αφορά τη λειτουργία ζωντανής μουσικής, δεν αποτελεί τροποποίηση των ουσιωδών υγειονομικών όρων λειτουργίας του καταστήματος, αλλά τροποποίηση των όρων λειτουργίας μουσικής και ως εκ τούτου απαιτείται η διαπίστωση τριών παραβάσεων εντός δωδεκαμήνου για την προσωρινή αφαίρεση της αδείας και τη σφράγιση του καταστήματος.

                                                                                                                            

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος    

Σχόλια are closed.