ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α  7ης/22-8-2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
15/2011

Αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στον Λαγογιάννη Αντώνιο του Ιωάννη, για το κατάστημά του «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» που λειτουργεί στην Τοπική Κοινότητα Βίβλου. Η άδεια, που χορηγήθηκε με παράταση ωραρίου έως την τρίτη (03:00) πρωινή ώρα, ισχύει μέχρι την 30/9/2011 και αφορά αυτόματη ανανέωση της με αρ. πρωτ. 5992/28-7-2010 άδειας λειτουργίας μουσικής που είχε χορηγηθεί στο εν λόγω κατάστημα από τον πρώην Δήμο Νάξου.

Νάξος 23/8/2011

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 Τοτόμης Πρωτονοτάριος    

Σχόλια are closed.