ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                                       
Πίνακας περίληψης αποφάσεων της τακτικής συνεδρίασης του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας  Νάξου της 18/5/2011
(9η Συνεδρίαση του έτους 2011)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

36

Χορήγηση προέγκρι-σης ίδρυσης καταστή-ματος  υγειονομικού ενδιαφέροντος                   

Αποφασίζει Ομόφωνα

Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ως Καφέ -Mπαρ) ,στην  Αγαπητός Αγαπητός -Παναγιώτης Γιαμούρης Ο.Ε     στην παραλία Χώρας Νάξου, το ακριβές είδος του οποίου θα προσδιοριστεί κατόπιν διενέργειας  ελέγχου από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία.

37

Πρόταση για υπό-δειξη συγκεκριμένων περιοχών Δ. Κ. Να-ξου, για εκμίσθωση νέων χώρων στάθ- μευσης (πάρκιν)

Αποφασίζει Ομόφωνα
Εισηγείται την εκμίσθωση χώρων στάθμευσης
(πάρκιν) στις εξής περιοχές της Δημοτικής Κοινό-τητας Νάξου για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης :
α)Στην είσοδο της πόλης από τις νότιες παραλίες
β)Στην είσοδο της πόλης από τα χωριά
γ)Στην βόρεια είσοδο του λιμανιού
δ)Κοντά στον Άγιο Μηνά

                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΒΑΡΣΑΜΑΣ  Ι. ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ

Σχόλια are closed.