ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Νάξος, 6/4/2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                                       

ΔΕΛTIO ΤΥΠΟΥ
  Κατά την 5η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας  Νάξου που πραγματοποιήθηκε την  4/ 4/ 2011 συζητήθηκαν τα εξής θέματα και λήφθηκαν οι    παρακάτω αποφάσεις:

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1ο

Περί της  χρήσης της Παιδικής και Εφηβι-κής Βιβλιοθήκης Ναξου

Προτείνει όπως η χρήση του ακινήτου της Παιδικής και Εφηβικής  Βιβλιοθήκης να περιέλθει στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για περαιτέρω αξιοποίηση, δεδομένου ότι η βιβλιοθήκη έχει να λειτουρ-γήσει  πολλά χρόνια και ο Οργανισμός Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών  αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. 
2ο

Προτάσεις επί του σχεδίου του κανονι-

σμού λειτουργίας  του νέου κοιμητηρίου

Προτείνει:
Α.Την τροποποίηση των παρακάτω άρθρων  επί του σχεδίου κανονισμού λειτουργίας του νέου κοιμητηρίου στη θέση «Τίμιος Σταυρός»  :
α.άρθρο 6.παρ. 6.5 και
β.άρθρο 6 παρ. 6.6 και
γ.άρθρο 10. παρ.Ι 
Β.ο ίδιος κανονισμός να ισχύσει και στο κοιμητήριο Αγγιδίων
3ο

Περί εξεύρεσης κενών θέσεων στο κοι-μητήριο Χώρας Ναξου

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα το σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει στο κοιμητήριο Χώρας Νάξου του Δήμου μας, προτείνει όπως ενημερωθούν οι οικείοι των παλαιότερων ενταφιασμένων (από 20ετίας και άνω),προκειμένου να προβούν στην ανακομιδή των οστών των συγγενών τους, προκει-μένου να εξευρεθούν κενές θέσεις στο κοιμητήριο.
Συμφωνεί με την αποστολή σχετικής επιστολής από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κο Τ.Πρωτονοτάριο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ
κ.α
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Σχόλια are closed.