ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                                       

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της τακτικής συνεδρίασης του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας  Νάξου της 9/5/2011
(8η Συνεδρίαση του έτους 2011)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

29

Αιτήσεις χορήγησης  άδειας λειτουργίας μουσικής καταστη-μάτων

Αποφασίζει Ομόφωνα

Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής  στους:

α:Κονδύλη Ειρήνη του Εμμανουήλ για το κατάστημα καφετέρια-Μπάρ-Σνακ Μπαρ στην παραλία Χώρας Νάξου έως την 31/12/2011.

Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν θα διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.

β: Σπανό Ευάγγελο του Θεοδώρου για την εταιρεία «Ε.Σπανός και Σία Ε.Ε» για το κατάστημα καφετέρια-Σνακ Μπαρ-Εστιατόριο  «Ιππόκαμπος» στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Χώρας Νάξου  έως την 31/10/2011.

Παράταση της άδειας μέχρι την 3:00 πρωινή ώρα με την προϋπόθεση ότι δεν θα διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.

γ.Σχετικά με την αίτηση για χορήγηση άδειας λει- τουργίας μουσικής στον ΡΟELL THOMAS του ΚARL  για το κατάστημα  Καφέ-Μπαρ-Ιντερνετ « On the rocks» στην περιοχή Πηγαδάκια Χώρας Νάξου, αποφασίσθηκε να παραπεμφθεί για επανέλεγχο στο Γραφείο Υγιεινής, ώστε να επανελεχθούν  οι προϋ-ποθέσεις άδειας λειτουργίας της μουσικής στο κα-τάστημα, διότι η Κοινότητα έχει  γίνει αποδέκτης  πολλών παραπόνων  , κατοίκων  της  περιοχής.     

30

Χορήγηση προέγκρι-σης ίδρυσης καταστή-ματος  υγειονομικού ενδιαφέροντος                   

Αποφασίζει Ομόφωνα

Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ως Καφέ -Εστιατόριο-Ουζερί) ,στον Βελώνη Παναγιώτη του Εμμανουήλ,   στην παραλιακή οδό  Χώρας  Νάξου, το ακριβές είδος του οποίου θα  προσδιοριστεί  κατόπιν διενέργειας  ελέγχου από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία.

 

31

Εξέταση αιτήματος Συλλόγου ιδιοκτητών Επιχειρήσεων Μαζι-κής Εστίασης  «Φιλο-ξένια», για μείωση τι-μών σε παραχώρηση πεζοδρομίων και κοι-νοχρήστων  χώρων παλιάς αγοράς

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εισήγηση για  μείωση κατά 20%  της υπάρχουσας τιμής  σε παραχώρηση πεζοδρομίων και κοινοχρή-στων  χώρων  στην παλιά αγορά  Χώρας Νάξου.

32

Προτάσεις για χώρους στάθμευσης (πάρκιν)

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εισήγηση να μη λειτουργήσει  ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων το τμήμα  που οδηγεί  στην παραλία του Αγίου Γεωργίου κάτω από το Δημαρχείο και να απευθυνθεί στο Λιμενικό Ταμείο για να αναπλαστεί ο χώρος και να γίνει πεζόδρομος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εισήγηση οι αυλές των 1ου και 2ου Δημοτικού  Σχολείου να μη λειτουργήσουν ως χώροι στάθμευσης διότι υπάρχουν πολλά παράπονα που αφορούν  τα δικαιώματα των πολιτών και των παιδιών και να διατηρηθούν τα υπάρχοντα πάρκιν. Συμφωνεί με την εκμίσθωση των περιφερειακών πάρκιν και αυτών που προτίθεται να εκμισθώσει ο Δήμος.

33

Προτάσεις για σύστα-ση τοπικής συντονι-στικής επιτροπής του ολοκληρωμένου   σχε-δίου αστικής ανάπτυ-ξης (ΟΣΑΑ) Χώρας Νάξου Δήμου Νάξου και Μικρών  Κυκλά-δων

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εισήγηση να περιληφθεί στην  τοπική  συντονιστική  επιτροπή  του ολοκληρωμένου  σχεδίου αστικής ανά-πτυξης (ΟΣΑΑ) Χώρας Νάξου Δήμου Νάξου και Μι-κρών  Κυκλάδων και ένα μέλος της Δημοτικής Κοι-νότητας Νάξου που θα αποφασίσει το Συμβούλιό της, χωρίς αυτό να δημιουργήσει πρόβλημα  στο μελετητή  και στην εξέλιξη της μελέτης και να δεσμευτεί ο Δή-μος στέλνοντας σχετικό έγγραφο στον μελετητή σύμφωνα με την εισήγηση της Κοινότητας.

34

Προτάσεις για παρα-χώρηση χρήσης κοι-νοχρήστων χώρων σε καταστήματα στην το- ποθεσία « Φάραγγας » της Δημοτικής Κοινό-τητας Νάξου

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εισήγηση στο Δήμο: όπως τα 50 τ.μ. που αιτούνται  δύο ενδιαφερόμενοι (Δημήτρης Χάμπας και Κουρ-νιώτης Αθανάσιος), για παραχώρηση χρήσης κοινό-χρηστου χώρου  στην τοποθεσία «Φάραγγας» της Δη-μοτικής Κοινότητας Νάξου με τα σημερινά δεδομένα  να δοθούν στον Κουρνιώτη Αθανάσιο. Αν υπάρξουν νεότερα στοιχεία (αιτήσεις, καταγγελίες κ.λ.π) το συμβούλιο θα επανεξετάσει το θέμα.

35

Εξέταση αιτήματος Ναυτικού Ιστιο-πλοϊκού Ομίλου Νάξου

Αποφασίζει Ομόφωνα

Πρόταση όπως στη μελλοντική συνάντηση που θα έχει η προσωρινή διοικούσα επιτροπή του  Ναυτικού Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Νάξου με το Δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων , να  παρευρεθεί και η   Δημοτική Κοινότητα με σκοπό  την υποβοήθηση στην εξεύρεση λύσης στο στεγαστικό  πρόβλημά τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΒΑΡΣΑΜΑΣ Ι. ΣΥΜΕΩΝΟΓΛOY

Σχόλια are closed.