ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  07 – 06 – 2011 (12η/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

65

Εξέταση ένστασης του Εμμανουήλ Στυλ. Ορφανού κατά του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης του τμήματος 100 τ.μ. αιγιαλού στο μέσον της παραλίας Αγίου Προκοπίου δημοτικής κοινότητας Αγίου Αρσενίου

Η Επιτροπή ομόφωνα απέρριψε την από 30-05-2011 με α.π. 6424/31-05-2011 ένσταση του Εμμανουήλ Στυλ. Ορφανού κατά του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης του τμήματος 100 τ.μ. αιγιαλού στο μέσον της παραλίας Αγίου Προκοπίου δημοτικής κοινότητας Αγίου Αρσενίου για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση και σύμφωνα με τις απόψεις της επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας.

66

Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Η Επιτροπή ομόφωνα:

1. Απέρριψε την από 31-05-2011 με α.π. 6486/01-06-2011 ένσταση της εταιρείας παροχής υπηρεσιών «ΑΓΚΡΟΛΑΜΠ Α.Ε.» κατά του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» για τους λόγους όπως αναφέρονται στην εισήγηση και σύμφωνα με τις απόψεις της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

2. Ενέκρινε το από 31-05-2011 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

3. Κατακύρωσε το διαγωνισμό στην εταιρία Αντώνιος Τσακαλίδης Ε.Ε. η οποία προσέφερε έκπτωση πενήντα έξι τοις εκατό (56%).

67

Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Εργασίες ταφής απορριμμάτων έτους 2011 στο Χ.Α.Δ.Α.»

Η Επιτροπή ομόφωνα

1.Ενέκρινε το από 31-05-2011 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

2. Κατακύρωσε το διαγωνισμό στον Κρητικό Γεώργιο του Μιχαήλ ο οποίος προσέφερε έκπτωση ένα τοις εκατό (1%).

68

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011

Η Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε δαπάνες και διέθεσε πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2011 ως εξής:

1.Δαπάνη επισκευής του ανιχνευτή διαρροών και πίστωση ύψους € 1.496,22 σε βάρος του Κ.Α. 25-6264 για το σκοπό αυτό.

2.Δαπάνη εκτέλεσης της εργασίας αποκατάστασης βατότητας αγροτικών – δημοτικών οδών μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα και καταστροφές στα χωριά της ορεινής Νάξου και πίστωση ύψους € 20.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.021 για το σκοπό αυτό. 

3.Δαπάνη προμήθειας ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για να αποσταλεί το απορριμματοφόρο όχημα MERCEDES 1829Κ με αρ. κυκλ. ΚΗΙ-9895 από της Νάξο στην Δ.Κ. Ηρακλειάς μετ' επιστροφής προκειμένου να βοηθήσει στην περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων από δημοτικούς δρόμους και πίστωση ύψους € 150,00 σε βάρος του Κ.Α. 20-6414 για το σκοπό αυτό.

4.Δαπάνη εκτέλεσης της εργασίας καταπολέμησης κουνουπιών στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2011 και πίστωση ύψους € 18.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 70-6162.026 για το σκοπό αυτό. 

5.Δαπάνη εκτέλεσης εργασιών για τον καθαρισμό υδραύλακα Τ.Κ. Μελάνων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και πίστωση ύψους € 2.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6162.019 για το σκοπό αυτό.

6.Δαπάνη εκτέλεσης εργασιών απεντόμωσης φρεατίων αποχέτευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και πίστωση ύψους € 10.000,00  σε βάρος του Κ.Α. 25-6162.012 για το σκοπό αυτό. 

7.Δαπάνη προμήθειας ανταλλακτικών και εκτέλεσης εργασιών για την επισκευή του απορριμματοφόρου οχήματος MERCEDES ATEGO 1523 με αρ. κυκλ. ΚΗΙ-1540 σε εξειδικευμένο συνεργείο των Αθηνών και πίστωση ύψους € 6.200,00 σε βάρος του Κ.Α. 20-6263 για το σκοπό αυτό.

                                                                                   

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Comments are closed.