ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Νάξος, 23-06-2011

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                           Αρ. Πρωτ.: 7543

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  21 – 06 – 2011 (13η/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

69

Έγκριση δαπάνης, έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ανέγερση διώροφου κτιρίου με υπόγειο Δήμου Νάξου»

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Ενέκρινε τη δαπάνη κατασκευής του έργου προϋπολογισμού € 845.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 70-7311.018 του δημοτικού προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2011.

2.Ενέκρινε τη διενέργεια ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου.

3.Ενέκρινε τη διακήρυξη της ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου.

4.Συγκρότησε Επιτροπή Διαγωνισμού αποτελούμενη από τους:

Α.  Γρυλλάκη Δημήτριο, Πολιτικό Μηχανικό, Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ως Πρόεδρο

Β. Φυρογένη Απόστολο, Μηχανολόγο Μηχανικό, υπάλληλο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, ως μέλος και

Γ. Χαμηλοθώρη Κωνσταντίνο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, υπάλληλο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, ως μέλος.

Όρισε αναπληρωματικά μέλη που αναπληρώνουν κατά τη σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τακτικά που τυχόν απουσιάζουν ή κωλύονται τους υπαλλήλους της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου: Καραμανή Ευγενία – Πολιτικό Μηχανικό, Μαργαρίτη Σταματία – Πολιτικό Μηχανικό, και Κιουλαφή Ειρηναίο – Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.

70

Έγκριση 1ου σταδίου επαναληπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τη «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2011»

Η Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε το από 10-06-2011 πρακτικό διενέργειας του επαναληπτικού διαγωνισμού στάδιο 1ο (Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς – Αποσφράγισης και έλεγχος φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ») για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τη «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2011» σύμφωνα με το οποίο αποκλείεται από τη συνέχιση της διαδικασίας ο διαγωνιζόμενος «Γιοβανίδης Νικόλαος» για τους λόγους που αναφέρονται στο σχετικό πρακτικό

71

Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια χημικών υλικών 2011 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Η Επιτροπή ομόφωνα:

1. Ενέκρινε τα από 07-06-2010 πρακτικά διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια.

2. Κατακύρωσε το διαγωνισμό ως εξής:

α. Στην ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ – Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ την προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου με το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (€ 45.600,00) πλέον Φ.Π.Α.

β. Στην ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ – Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ την προμήθεια δοχείων 1000 lt με το ποσό των χιλίων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (€ 1.680,00) πλέον Φ.Π.Α.

γ. Στην ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ – Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ την προμήθεια θειικού αργιλίου με το ποσό των έξι χιλιάδων εκατό ευρώ (€ 6.100,00) πλέον Φ.Π.Α.

δ. Στην ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ την προμήθεια πολυηλεκτρολύτη ταχυδιυλιστηρίου με το ποσό των εξήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€ 64.000,00) πλέον Φ.Π.Α.

ε. Στην ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ – Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ την προμήθεια πολυηλεκτρολύτη Βιολογικού Καθαρισμού με το ποσό των δέκα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ (€ 10.850,00) πλέον Φ.Π.Α.

στ. Στην FERI – TRI A.B.E.E. την προμήθεια μεταδιθειώδους νατρίου με το ποσό των ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 97,50) πλέον Φ.Π.Α.

72

Έγκριση πρακτικών διενέργειας επαναληπτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής

Η Επιτροπή ομόφωνα:

Α. Ενέκρινε τα από 15-06-2011 πρακτικά της διενεργηθείσας επαναληπτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.

Β. Για την παραχώρηση απλής χρήσης των τμημάτων αυτών για τα οποία δεν προσήλθε κανείς πλειοδότης και στη δεύτερη δημοπρασία (α. Τμήμα 50 τ.μ. αιγιαλού στο μέσον της παραλίας Παναγιάς Παρθένας τοπικής κοινότητας Σαγκρίου και β. Τμήμα 30 τ.μ. στο άκρο της παραλίας 100 μ. από τα δυτικά της παραλίας Παναγιάς Παρθένας τοπικής κοινότητας Σαγκρίου) να εφαρμοστούν τα κατά Νόμο οριζόμενα. 

73

Έγκριση πρακτικών διενέργειας επαναληπτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης ομπρελών και καθισμάτων θαλάσσης

Η Επιτροπή ομόφωνα:

Α. Ενέκρινε τα από 15-06-2011 πρακτικά της διενεργηθείσας επαναληπτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης ομπρελών και καθισμάτων θαλάσσης.

Β. Για την παραχώρηση απλής χρήσης των τμημάτων αυτών για τα οποία δεν προσήλθε κανείς πλειοδότης και στη δεύτερη δημοπρασία (α. Παραλία Αγίου Προκοπίου – Τμήματα με αριθμούς 6, 7, 8 και 9, β. Παραλία Γλυφάδας – Τμήμα 1 και γ. Παραλία Αμμίτη – Τμήμα 1) να εφαρμοστούν τα κατά Νόμο οριζόμενα.

74

Κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση της αίθουσας τελετών του Νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

H Επιτροπή ομόφωνα κατάρτισε τους όρους της διακήρυξης βάσει των οποίων θα διεξαχθεί η δημοπρασία για την εκμίσθωση της αίθουσας τελετών του Νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου Δημοτικής Κοινότητας Νάξου.

75

Κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ανθοπωλείου του Νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

H Επιτροπή ομόφωνα κατάρτισε τους όρους της διακήρυξης βάσει των οποίων θα διεξαχθεί η δημοπρασία για την εκμίσθωση του ανθοπωλείου του Νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου Δημοτικής Κοινότητας Νάξου.

76

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υλικών οδικής ασφάλειας

Ομόφωνα η Επιτροπή:

Α. Ενέκρινε τη δαπάνη προμήθειας υλικών οδικής ασφάλειας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και διέθεσε πίστωση ύψους € 19.604,00 σε βάρος του Κ.Α. 70-7135.008 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για το σκοπό αυτό. 

Β. Ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού € 19.604,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16% για την προμήθεια αυτή.

Γ. Η προμήθεια θα εκτελεστεί έπειτα από πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995.

77

Εντολή στη δικηγόρο του Δήμου για χειρισμό υποθέσεων

Η Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε:

Α. Την υπ' αριθμ. 430/16-06-2011 Απόφαση Δημάρχου με την οποία δίδεται εντολή στη δικηγόρο του Δήμου Σοφία Σαντοριναίου όπως παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νάξου στη δικάσιμο της 20-06-2011 για την αντίκρουση της από 23-02-2011 αγωγής της «Ναυαγοσωστικής ΕΠΕ» κατά Δήμου Νάξου.

Β. Την υπ' αριθμ. 431/16-06-2011 Απόφαση Δημάρχου με την οποία δίδεται εντολή στη δικηγόρο του Δήμου Σοφία Σαντοριναίου όπως παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς (Μεταβατική έδρα Σύρου) στη δικάσιμο της 21-06-2011 για την αντίκρουση της από 19-09-2006 αγωγής – προσφυγής Ηλία Μαρίνη κατά του Δήμου Νάξου.

78

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011

Η Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε δαπάνες και διέθεσε πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2011 ως εξής:

1. Ήδη γενομένη δαπάνη για την προμήθεια χημικών υλικών αποχέτευσης – παράταση σύμβασης και πίστωση ύψους € 15.157,78 σε βάρος του Κ.Α. 25-6633.002 για το σκοπό αυτό.

2. Δαπάνη για τα τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και πίστωση ύψους € 1.952,70 σε βάρος του Κ.Α. 25-6322 (υπηρεσίες ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης)  για το σκοπό αυτό. 

3. Δαπάνη για τα τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και πίστωση ύψους € 1.353,50 σε βάρος του Κ.Α. 30-6322 (υπηρεσία τεχνικών έργων) για το σκοπό αυτό. 

4. Δαπάνη προμήθειας 500 βιβλίων δρομολογίων οχημάτων για όλα τα οχήματα μηχανήματα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και πίστωση ύψους € 2.500,00 σε βάρος του Κ.Α. 10-6611 για το σκοπό αυτό. 

5. Δαπάνη προμήθειας μελανιών για εκτυπωτές και φωτοτυπικά μηχανήματα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και πίστωση ύψους € 5.570,42 σε βάρος του Κ.Α. 10-6613.002 για το σκοπό αυτό.

6. Δαπάνη προμήθειας φακέλων υπηρεσιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και πίστωση ύψους € 5.669,50 σε βάρος του Κ.Α. 10-6614 για το σκοπό αυτό.

79

Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.

Ομόφωνα η Επιτροπή διέθεσε πίστωση ύψους € 2.129,18 σε βάρος του Κ.Α. 8116.084 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για την εξόφληση οφειλής Π.Ο.Ε. για την προμήθεια χημικών υλικών στην FERI – TRI A.B.E.E.

                                                                                   

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.