ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Νάξος, 04-07-2011

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                           Αρ. Πρωτ.: 8103

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  01 – 07 – 2011 (14η/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

80

Έγκριση της υπ' αριθμ. 354/2011 Απόφασης Δημάρχου

Η Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την υπ' αριθμ. 354/2011 Απόφαση Δημάρχου με την οποία ανατίθεται απευθείας στην εταιρία «Αφοί Ι. & Ν. Σκουλάτου Ο.Ε.» η προμήθεια πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης για την κίνηση των μεταφορικών μέσων όλων των Δημοτικών Υπηρεσιών, κατά το μήνα Ιούνιο 2011, συνολικής αξίας € 15.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τις μέσες τιμές της νήσου Νάξου για το μήνα Ιούνιο 2011.

81

Έγκριση 2ου σταδίου επαναληπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τη «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2011»

Η Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε το από 27-06-2011 πρακτικό διενέργειας του επαναληπτικού διαγωνισμού στάδιο 2ο (Αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλων «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» – Αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλων «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» – Τελική αξιολόγηση)  για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τη «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2011» και κατακύρωσε το διαγωνισμό στην επιχείρηση με την επωνυμία ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε. με το ποσό των € 72.272,70 + Φ.Π.Α. 23%.

Το συμβατικό ποσό θα αναπροσαρμοστεί ανάλογα με την χρονική διάρκεια που η ανάδοχος επιχείρηση θα παράσχει τις υπηρεσίες της.

82

Απόφαση επί της μη εμπρόθεσμης προσέλευσης των πλειοδοτών της δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής για τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων

Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:

1.Την κατάπτωση των εγγυήσεων συμμετοχής στη δημοπρασία για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.

Η κατάπτωση των εγγυήσεων ενεργείται σε εκτέλεση του άρθρου 11 της υπ' αριθμ. 4861/2011 διακήρυξης της δημοπρασίας.

Εξουσιοδοτεί το Δημοτικό Ταμία, Εμμανουήλ Βενιέρη για την είσπραξη των ποσών από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων – Γραφείο Παρακαταθηκών Νάξου υπέρ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

2.Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επανάληψη της δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής για τα εξής τμήματα:

α. Τμήμα 100 τ.μ. αιγιαλού στο μέσον της παραλίας του Αγίου Προκοπίου δημοτικής κοινότητας Αγίου Αρσενίου, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για το ετήσιο αντίτιμο χρήσεως το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 5.000,00).

Β. Τμήμα 100 τ.μ. αιγιαλού από το ξενοδοχείο ΠΛΑΖΑ μέχρι τα όρια της τοπικής κοινότητας Σαγκρίου εκτός του όρμου Καρρά τοπικής κοινότητας Βίβλου, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για το ετήσιο αντίτιμο χρήσεως το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (€ 2.000,00).

Κατά τα λοιπά η δημοπρασία να επαναληφθεί με τους ίδιους όρους όπως καταρτίστηκαν από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθμ. 42/2011 Απόφασή της.

83

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011

Η Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε δαπάνες και διέθεσε πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2011 ως εξής:

1. Ήδη γενομένη δαπάνη για τα πακέτα ανανέωσης ονόματος χώρου Ανανέωση του digitalnaxos.com, λήξη 26/5/2012, Ανανέωση του e-naxos.eu, λήξη 30/6/2014, Κατοχύρωση του digitalnaxos.gr, περίοδος 6/6/2011-5/6/2013 και πίστωση ύψους € 65,76 σε βάρος του Κ.Α. 00-6453 για το σκοπό αυτό.

2. Δαπάνη για την προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση βλάβης ασύρματων κεραιών και πίστωση ύψους € 353,80 σε βάρος του Κ.Α. 70-6265.007 για το σκοπό αυτό. 

3. Δαπάνη για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και πίστωση ύψους € 1.884,77 σε βάρος του Κ.Α. 20-7135.003 για το σκοπό αυτό. 

4. Δαπάνη έκδοσης πιστοποιητικών βαρών για τις ιδιοκτησίες που φαίνονται στις μερίδες των πρώην κοινοτήτων Δονούσας, Ηρακλειάς, Σχοινούσας και Κουφονησίων καθώς και για τον έλεγχο στο βιβλίο διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου Αμοργού για τον ισολογισμό έναρξης και πίστωση ύψους € 280,00 σε βάρος του Κ.Α. 00-6495 για το σκοπό αυτό. 

5.Δαπάνη για την προμήθεια πιεστικού συγκροτήματος για την αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης Ηρακλειάς Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και πίστωση ύψους € 290,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-7336.033 για το σκοπό αυτό.

6.Δαπάνη για την προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και πίστωση ύψους € 10.863,40 σε βάρος του Κ.Α. 70-7135.005 για το σκοπό αυτό.  

84

Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.

Ομόφωνα η Επιτροπή διέθεσε πιστώσεις από το δημοτικό προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.

                                                                                   

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.