ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Νάξος, 15-07-2011

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                              Αρ. Πρωτ.: 8750

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  13 – 07 – 2011 (15η/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

85

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Ποταμιάς Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. Ενέκρινε τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Ποταμιάς Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» και διέθεσε πίστωση ύψους € 3.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.045 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για το σκοπό αυτό. 

2. Ενέκρινε την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού € 2.570,40 πλέον Φ.Π.Α. 16% για την εκτέλεση του έργου.

3. Ανέθεσε απευθείας την εκτέλεση του στον εμπειροτέχνη Κάβουρα Νικόλαο του Μιχαήλ.

4. Όρισε ως υπεύθυνο για την παρακολούθηση, διοίκηση και έλεγχο του έργου τον Πρόεδρο του συμβουλίου του Τοπικής Κοινότητας Ποταμιάς, Σαλταφέρα Ανδρέα.

86

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Κ. Κουφονησίων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

 Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. Ενέκρινε τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Κ. Κουφονησίων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» και διέθεσε πίστωση ύψους € 3.597,85 σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.027 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για το σκοπό αυτό. 

2. Ενέκρινε την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού € 3.101,60 πλέον Φ.Π.Α. 16% για την εκτέλεση του έργου.

3. Ανέθεσε απευθείας την εκτέλεση του στον εμπειροτέχνη Πράσινο Ιωάννη του Νικολάου.

4. Όρισε ως υπεύθυνο για την παρακολούθηση, διοίκηση και έλεγχο του έργου τον Πρόεδρο του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κουφονησίων, Κωβαίο Αντώνιο. 

87

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Γαλήνης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. Ενέκρινε τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Γαλήνης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» και διέθεσε πίστωση ύψους € 3.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.034 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για το σκοπό αυτό. 

2. Ενέκρινε την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού € 2.574,48 πλέον Φ.Π.Α. 16% για την εκτέλεση του έργου.

3. Ανέθεσε απευθείας την εκτέλεση του στον εμπειροτέχνη Κιουλαφή Ιωάννη του Γεωργίου.

4. Όρισε ως υπεύθυνο για την παρακολούθηση, διοίκηση και έλεγχο του έργου τον Πρόεδρο του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Γαλήνης, Γεωργιλάκη Ιωάννη. 

88

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την καταβολή ταχυδρομικών τελών και μισθωμάτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2011

Ομόφωνα η Επιτροπή ενέκρινε δαπάνες και διέθεσε πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2011 ως εξής:

1. Δαπάνη ταχυδρομικών τελών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2011 και πίστωση ύψους  € 30.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 00-6221 για το σκοπό αυτό. 

2. Δαπάνη καταβολής μισθωμάτων εδαφικών εκτάσεων γαιών για τη στάθμευση οχημάτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2011 και πίστωση ύψους € 141.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 70-6231 για το σκοπό αυτό. 

3. Δαπάνη καταβολής μισθωμάτων κτιρίων – τεχνικών έργων ακινήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2011 και πίστωση ύψους € 49.200,00 σε βάρος του Κ.Α. 70-6232 για το σκοπό αυτό. 

4. Δαπάνη καταβολής μισθωμάτων εδαφικών εκτάσεων γαιών για τις ανάγκες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2011 και πίστωση ύψους δύο € 2.500,00 σε βάρος του Κ.Α. 20-6231 για το σκοπό αυτό.

89

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011

Η Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε δαπάνες και διέθεσε πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2011 ως εξής:

1.Δαπάνη για την προμήθεια 3 συσσωρευτών 12V 200Ah κλειστού τύπου εκ των οποίων για το ελικοδρόμιο της Δ.Κ. Κουφονησίων 2 τεμάχια και για το ελικοδρόμιο της Δ.Κ. Ηρακλειάς 1 τεμάχιο και πίστωση ύψους € 850,00 σε βάρος του Κ.Α. 70-6662.002 για το σκοπό αυτό. 

2.Δαπάνη για την καταβολή συνδρομής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο Διεθνές Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες για το 2011» και πίστωση ύψους € 750,00 σε βάρος του Κ.Α. 70-6474.003 για το σκοπό αυτό.

3.Δαπάνη για την εκτέλεση εργασιών και προμήθεια του απαραίτητου ανταλλακτικού για την αποκατάσταση της βλάβης στο με αρ. κυκλ. ΚΗΙ-1540 απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και πίστωση ύψους € 800,00 σε βάρος του Κ.Α. 20-6263 για το σκοπό αυτό.

4.Δαπάνη για την εκτέλεση εργασιών για την επισκευή συγκροτήματος απόσμησης ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και πίστωση ύψους € 5.069,20 σε βάρος του Κ.Α. 25-6262.015 για το σκοπό αυτό.

5.Δαπάνη για την καταβολή συμμετοχής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στη δαπάνη ηλεκτροδότησης ηλεκτροκίνητης πρέσσας απορριμμάτων στο μισθωμένο χώρο στάθμευσης ιδιοκτησίας Παραβατού και πίστωση ύψους € 958,85 σε βάρος του Κ.Α. 20-7335.025 για το σκοπό αυτό.

6.Δαπάνη για την προμήθεια αναλωσίμων για την ασφάλεια προσωπικού ΒΙΟ.ΚΑ. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και πίστωση  ύψους € 941,34 σε βάρος του Κ.Α. 25-6654.002 για το σκοπό αυτό.

7.Δαπάνη για την προμήθεια ανταλλακτικών για τις αντλίες του κεντρικού αντλιοστασίου λυμάτων της Χώρας Νάξου και πίστωση ύψους € 900,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6672.004 για το σκοπό αυτό.

8.Δαπάνη για την προμήθεια ανταλλακτικών για τις βενζινοκίνητες περιστροφικές αερόσφυρες και το πολυμηχάνημα Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και πίστωση ύψους € 1.500,00 σε βάρος του Κ.Α. 30-6672 για το σκοπό αυτό.

9.Δαπάνη για την εκτέλεση εργασιών ταφής απορριμμάτων στο Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Νάξου για το 1ο τρίμηνο 2011 στο Γεώργιο Κρητικό και  πίστωση ύψους € 52.066,26 σε βάρος του Κ.Α. 20-6162.004 για το σκοπό αυτό.

10.Δαπάνη για την καταβολή Α΄ Δόσης για την εκτέλεση του έργου «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» στην ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. και πίστωση ύψους € 29.681,93 σε βάρος του Κ.Α. 70-7336.022 για το σκοπό αυτό.

11.Δαπάνη για την εξόφληση της 9ης εντολής πληρωμής για την εκπόνηση της μελέτης «Δίκτυα αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και εξωτερικά δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου» και πιστώσεις σε βάρος του Κ.Α. 25-7413.001 για το σκοπό αυτό  ως εξής: € 20.958,43 στην ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. , € 20.958,43  στον ΓΙΩΡΓΟ Ν. ΚΑΖΟ , € 36.678,43 στο ΔΗΜΗΤΡΗ Β. ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟ, € 3.018,86 στον ΓΕΩΡΓΙΟ Ν. ΠΑΟΥΡΗ και € 59.280,53 στην ΝΑΜΑ Α.Ε.

12.Δαπάνη για την εξόφληση της 3ης εντολής πληρωμής έργου «Αποκατάσταση καταθλιπτικού αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων ΒΙΟ.ΚΑ. Δήμου Νάξου» και πίστωση ύψους € 182.575,98 σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.054 για το σκοπό αυτό στην Μ.Τ.  Α.Τ.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

13.Δαπάνη για την καταβολή αμοιβής στη Μαργαρίτη Μαρία  για τη λειτουργία του ΚΕΠ Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την περίοδο από 01/05/2011 έως 30/06/2011 και πίστωση ύψους € 1.760,00  σε βάρος του Κ.Α. 00-6131.001 για το σκοπό αυτό.

14.Δαπάνη για την καταβολή αμοιβής στον Καρούση Εμμανουήλ για τη λειτουργία του ΚΕΠ Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την περίοδο από 01/05/2011 έως 30/06/2011 και πίστωση ύψους € 2.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 00-6131.001 για το σκοπό αυτό.

90

Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.

Ομόφωνα η Επιτροπή διέθεσε πιστώσεις από το δημοτικό προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.

                                                                                   

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.