ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Νάξος, 29-07-2011

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                           Αρ. Πρωτ.: 9393

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  27 – 07 – 2011 (16η/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

91

Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ανέγερση διώροφου κτιρίου με υπόγειο Δήμου Νάξου»

Ομόφωνα η Επιτροπή ενέκρινε τα από 12-07-2011 πρακτικά και κατακύρωσε το διαγωνισμό στην εταιρία ΕΛ.Τ.Ε.Κ. Α.Ε. η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 33,8%.

92

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Σαγκρίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. Ενέκρινε τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διέθεσε πίστωση ύψους € 5.999,29 σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.047 για το σκοπό αυτό. 

2. Ενέκρινε την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού €  5.171,80 πλέον Φ.Π.Α. 16% για την εκτέλεση του έργου.

3. Ανέθεσε απευθείας την εκτέλεση του στην τεχνική εταιρεία «Η. Βασιλάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.»

4. Όρισε ως υπεύθυνο για την παρακολούθηση, διοίκηση και έλεγχο του έργου τον Πρόεδρο του συμβουλίου του Τοπικής Κοινότητας Σαγκρίου, Σκορδιαλό Στυλιανό. 

93

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Κορώνου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. Ενέκρινε τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διέθεσε πίστωση ύψους € 5.998,59 σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.041 για το σκοπό αυτό. 

2. Ενέκρινε την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού €  5.171,20 πλέον Φ.Π.Α. 16% για την εκτέλεση του έργου.

3. Ανέθεσε απευθείας την εκτέλεση του  στην εταιρία  ΠΕΤΡΑ ΚΟΡΩΝΟΥ Ο.Ε. ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΤΕΛ. – ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ. Ο.Ε.

4. Όρισε ως υπεύθυνο για την παρακολούθηση, διοίκηση και έλεγχο του έργου τον Πρόεδρο του συμβουλίου του Τοπικής Κοινότητας Κορώνου, Χουζούρη Νικόλαο. 

94

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Συντήρηση των δικτύων ύδρευσης και της λειτουργίας του ΒΙΟ.ΚΑ. της δημοτικής ενότητας Νάξου και Δρυμαλίας» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

 Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. Ενέκρινε τη δαπάνη εκτέλεσης των εργασιών και διέθεσε πίστωση ύψους € 90.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6162.009 για το σκοπό αυτό.

2.Ενέκρινε τη διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών συνολικού προϋπολογισμού € 90.000,00 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 και του Ν. 3463/2006.

3. Ενέκρινε τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού όπως συντάχθηκαν από την υπηρεσία.

4. Συγκρότησε επιτροπή διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού αποτελούμενη από τα εξής μέλη:

1.Κιναλίδη Βασιλική, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή της τον Φυρογένη Απόστολο, 2.Χαμηλοθώρη Κωνσταντίνο, με αναπληρωτή του τον Πανταζίδη Δημήτριο 3.Αδελφουλάκο Εμμανουήλ με αναπληρωτή του τον Βασιλάκη Μάρκο.

95

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων, ακτών και παραλιών και συγκέντρωση απορριμμάτων Δημοτικών Ενοτήτων Νάξου και Δρυμαλίας» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. Ενέκρινε τη δαπάνη εκτέλεσης των εργασιών και διέθεσε πίστωση ύψους € 90.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 20-6162.007 για το σκοπό αυτό.

2.Ενέκρινε τη διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών συνολικού προϋπολογισμού € 90.000,00 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 και του Ν. 3463/2006.

3. Ενέκρινε τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού όπως συντάχθηκαν από την υπηρεσία.

4. Συγκρότησε επιτροπή διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού αποτελούμενη από τα εξής μέλη:

1.Κιναλίδη Βασιλική, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή της τον Φυρογένη Απόστολο, 2.Χαμηλοθώρη Κωνσταντίνο, με αναπληρωτή του τον Πανταζίδη Δημήτριο 3.Αδελφουλάκο Εμμανουήλ με αναπληρωτή του τον Βασιλάκη Μάρκο.

96

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Δ.Κ. Ηρακλειάς»

Ομόφωνα η Επιτροπή ενέκρινε τη δαπάνη εκτέλεσης των εργασιών και διέθεσε πίστωση ύψους € 10.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 20-6162.022 για το σκοπό αυτό.

97

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Δ.Κ. Δονούσας»

Ομόφωνα η Επιτροπή ενέκρινε τη δαπάνη εκτέλεσης των εργασιών και διέθεσε πίστωση ύψους € 10.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 20-6162.021 για το σκοπό αυτό.

98

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Δ.Κ. Σχοινούσας»

Ομόφωνα η Επιτροπή ενέκρινε τη δαπάνη εκτέλεσης των εργασιών και διέθεσε πίστωση ύψους € 10.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 20-6162.023 για το σκοπό αυτό.

99

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Καθαρισμός λάκκων ΧΑΔΑ Δ.Κ. Κουφονησίων»

Ομόφωνα η Επιτροπή ενέκρινε τη δαπάνη εκτέλεσης των εργασιών και διέθεσε πίστωση ύψους € 3.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 20-6162.024 για το σκοπό αυτό.

100

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων – παραλιών και ακτών Δ.Κ. Κουφονησίων»

Ομόφωνα η Επιτροπή ενέκρινε τη δαπάνη εκτέλεσης των εργασιών και διέθεσε πίστωση ύψους € 18.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 20-6162.025 για το σκοπό αυτό.

101

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Ταφή απορριμμάτων Δ.Κ. Σχοινούσας»

Ομόφωνα η Επιτροπή ενέκρινε τη δαπάνη εκτέλεσης των εργασιών και διέθεσε πίστωση ύψους € 3.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 20-6162.027 για το σκοπό αυτό.

102

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Δ.Κ. Δονούσας»

Ομόφωνα η Επιτροπή ενέκρινε τη δαπάνη εκτέλεσης των εργασιών και διέθεσε πίστωση ύψους € 3.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6162.002 για το σκοπό αυτό.

103

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Δ.Κ. Ηρακλειάς»

Ομόφωνα η Επιτροπή ενέκρινε τη δαπάνη εκτέλεσης των εργασιών και διέθεσε πίστωση ύψους € 3.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6162.003 για το σκοπό αυτό.

104

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Δ.Κ. Κουφονησίων»

Ομόφωνα η Επιτροπή ενέκρινε τη δαπάνη εκτέλεσης των εργασιών και διέθεσε πίστωση ύψους € 3.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6162.004 για το σκοπό αυτό.

105

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Δ.Κ. Σχοινούσας»

Ομόφωνα η Επιτροπή ενέκρινε τη δαπάνη εκτέλεσης των εργασιών και διέθεσε πίστωση ύψους € 3.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6162.007 για το σκοπό αυτό.

106

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Καθαριότητα εσωτερικών χώρων κτιρίων Δ.Κ. Δονούσας»

Ομόφωνα η Επιτροπή ενέκρινε τη δαπάνη εκτέλεσης των εργασιών και διέθεσε πίστωση ύψους € 3.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 10-6162.003 για το σκοπό αυτό.

107

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Καθαριότητα εσωτερικών χώρων κτιρίων Δ.Κ. Ηρακλειάς»

Ομόφωνα η Επιτροπή ενέκρινε τη δαπάνη εκτέλεσης των εργασιών και διέθεσε πίστωση ύψους € 3.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 10-6162.004 για το σκοπό αυτό.

108

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Καθαριότητα εσωτερικών χώρων κτιρίων Δ.Κ. Σχοινούσας»

Ομόφωνα η Επιτροπή ενέκρινε τη δαπάνη εκτέλεσης των εργασιών και διέθεσε πίστωση ύψους € 3.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 10-6162.006 για το σκοπό αυτό.

109

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Καθαριότητα εσωτερικών χώρων κτιρίων Δ.Κ. Κουφονησίων»

Ομόφωνα η Επιτροπή ενέκρινε τη δαπάνη εκτέλεσης των εργασιών και διέθεσε πίστωση ύψους € 3.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 10-6162.005 για το σκοπό αυτό.

110

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση με απευθείας ανάθεση και συγκρότηση επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφορών, γνωμοδότησης επί αυτών και απευθείας ανάθεσης για τη «Μεταφορά λυματολάσπης και λυμάτων από ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα προς ΒΙΟ.ΚΑ. Νάξου»

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Ενέκρινε τη δαπάνη και διέθεσε πίστωση ύψους € 23.200,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6414.002 για το σκοπό αυτό.

2.Ενέκρινε την πραγματοποίηση της δαπάνης με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.  

3.Ενέκρινε την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου e-naxos.eu σχετικής πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών και δημοσίευση της σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού Κυκλάδων.

4.Συγκρότησε επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών, γνωμοδότησης επί αυτών και απευθείας ανάθεσης αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων:

Α. Σιδερή Ελισάβετ, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή Προέδρου τον Γεώργιο Καραβρό,

Β. Μιχαήλ Τριαντάφυλλο, ως μέλος με αναπληρώτρια του την Νεκταρία Τριανταφύλλου και

Γ. Ειρηναίο Κιουλαφή, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Μάρκο Βασιλάκη.

111

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Τεχνικός Σύμβουλος του έργου ‘'Δίκτυα Αποχέτευσης Παραλιακών Οικισμών και Εξωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου''»

Ομόφωνα η Επιτροπή αποφάσισε:

1. Τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού αποτελούμενη από τα εξής μέλη:

Τακτικά Μέλη:

α. Δημήτριος Γρυλλάκης του Βασιλείου, με αριθμό Α.Τ. Τ 937601, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με Α΄ βαθμό, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, ως Πρόεδρο.

β. Απόστολος Φυρογένης του Δημητρίου με αριθμό Α.Τ. ΑΒ 473586, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ με Β΄βαθμό, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, ως μέλος.

γ. Ηλίας Βασιλάκης του Βασιλείου με αριθμό Α.Τ. Ν 595899, Μηχανολόγος Μηχανικός, ως εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε.

Αναπληρωματικά Μέλη:

α. Ευγενία Καραμανή του Μιχαήλ με αριθμό Α.Τ. ΑΖ 443638, Πολιτικός Μηχανικός  ΠΕ με Β΄ βαθμό, υπάλληλος  της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ως αναπληρώτρια Πρόεδρος.

β. Καλλίτσα Φραγκίσκου του Δημητρίου με αριθμό Α.Τ. ΑΒ 943973, Χημικός Μηχανικός ΠΕ με Β΄βαθμό, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ως αναπληρωματικό μέλος.

γ. Αθανάσιος Γρυλλάκης του Εμμανουήλ με αριθμό Α.Τ. ΑΖ 940241, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ως αναπληρωτής εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε.

Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί ο Γεώργιος Καλαβρός του Ιωάννη με αριθμό Α.Τ. Ξ 971256, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ με Β΄βαθμό, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

2. Όρισε όπως η εν λόγω Επιτροπή ολοκληρώσει το έργο της σε αριθμό συνεδριάσεων που δεν θα υπερβαίνουν τις δέκα (10).

112

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την καταβολή δικαιωμάτων από την είσπραξη των τελών, εξόδων βεβαίωσης και είσπραξης και αντιτίμου κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. μηνών Φεβρουαρίου – Μαρτίου και Απριλίου έτους 2011.

Η Επιτροπή ομόφωνα διέθεσε πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2011 για την καταβολή δικαιωμάτων από την είσπραξη των τελών, εξόδων βεβαίωσης και είσπραξης και αντιτίμου κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. μηνών Φεβρουαρίου – Μαρτίου και Απριλίου έτους 2011, ως οι πίνακες που προσκομίστηκαν από την Οικονομική Υπηρεσία

113

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011

Η Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε δαπάνες και διέθεσε πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2011 ως εξής:

1.Δαπάνη για την προμήθεια ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για την αποστολή του πυροσβεστικού οχήματος MITSUBISHI L200 με αρ. κυκλ. ΚΗΥ 2328 από Ηρακλειά προς Νάξο μετ' επιστροφής και πίστωση ύψους € 71,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6414.001 για το σκοπό αυτό. 

2.Δαπάνη για την προμήθεια ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για την αποστολή του φορτηγού οχήματος καθαριότητας MERCEDES LP813 με αρ. κυκλ. ΚΗΥ 4897 από Σχοινούσα προς Νάξου μετ' επιστροφής και πίστωση ύψους € 100,00 σε βάρος του Κ.Α. 20-6414 για το σκοπό αυτό.

3.Δαπάνη για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και πιστώσεις ως εξής: α. € 8.893,14 σε βάρος του Κ.Α. 20-6063 για τους υπαλλήλους υπηρεσίας καθαριότητας, β. € 1.206,59 σε βάρος του Κ.Α. 20-6063 για τους υπαλλήλους υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού, γ. € 1.696,50 σε βάρος του Κ.Α. 25-6063 για τους υπαλλήλους υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης, δ. € 765,60 σε βάρος του Κ.Α. 30-6063 για τους υπαλλήλους υπηρεσίας τεχνικών έργων, ε. € 180,38 σε βάρος του Κ.Α. 35-6063 για τους υπαλλήλους υπηρεσίας πρασίνου και στ. € 142,68 σε βάρος του Κ.Α. 70-6063 για τους υπαλλήλους λοιπών υπηρεσιών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

4.Δαπάνη για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης αντλιοστασίου γεώτρησης Βίβλου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων από εξειδικευμένο συνεργείο μηχανολογικών εργασιών με γερανοφόρο μηχάνημα και πίστωση ύψους € 6.400,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6262.002 για το σκοπό αυτό.

5.Δαπάνη για την αποκατάσταση βλάβης υποβρύχιου αναδευτήρα ΒΙΟ.ΚΑ. Δημοτικής Ενότητας Νάξου και πίστωση ύψους € 1.504,04 σε βάρος του Κ.Α. 25-6262.009 για το σκοπό αυτό.

6.Δαπάνη για την προμήθεια ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για τη μετάβαση του υδροφόρου οχήματος MERCEDES 1824K με αρ. πλαισίου 294809 από το Κουφονήσι προς Δονούσα μετ' επιστροφής για να μεταφερθεί νερό από την πηγή Μερσίνης στην υδατοδεξαμενή του οικισμού Καλοταρίτισσας Δονούσας και πίστωση ύψους € 150,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6414.001 για το σκοπό αυτό.

7.Δαπάνη για την προμήθεια υλικών συντήρησης αποχέτευσης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και πίστωση ύψους € 1.396,33 σε βάρος του Κ.Α. 25-6662.011 για το σκοπό αυτό.

8.Δαπάνη για την προμήθεια υλικών συντήρησης ύδρευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και πίστωση ύψους € 15.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6662.010 για το σκοπό αυτό.

9.Δαπάνη καταβολής μισθωμάτων εδαφικών εκτάσεων γαιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2011 και πίστωση ύψους € 18.751,00 σε βάρος του Κ.Α. 15-6231 για το σκοπό αυτό. 

10.Δαπάνη αποκατάστασης βλαβών 2 υποβρύχιων αναδευτήρων και 1 αντλίας στο ΒΙΟ.ΚΑ. Τσικαλαριού Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και πίστωση ύψους € 3.787,90 σε βάρος του Κ.Α. 25-6262.016 για το σκοπό αυτό.

11.Δαπάνη για τη συντήρηση – αποκατάσταση παλαιών κάδρων κοινοτικού γραφείου Τ.Κ. Σαγκρίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και πίστωση ύψους € 2.992,80 σε βάρος του Κ.Α. 10-6265 για το σκοπό αυτό.

12.Δαπάνη επισκευής – συντήρησης κοινοτικού γραφείου Τ.Κ. Γλινάδου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκειμένου να αντικατασταθούν μία ξύλινη εξώθυρα και δύο ξύλινα παράθυρα και πίστωση ύψους € 1.900,00 σε βάρος του Κ.Α. 10-7331.004 για το σκοπό αυτό.

13.Δαπάνη για την προμήθεια οργάνων για τον έλεγχο ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και πίστωση ύψους € 2.447,60 σε βάρος του Κ.Α. 25-7135.037 για το σκοπό αυτό.

14.Δαπάνη για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου έτους 2011 του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και πίστωση ύψους € 9.800,00 σε βάρος του Κ.Α. 10-6612 για το σκοπό αυτό.

15.Δαπάνη για την συμπληρωματική προμήθεια στολών του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και πίστωση ύψους € 9.409,92 σε βάρος του Κ.Α. 50-6061 για το σκοπό αυτό.

16.Δαπάνη για την προμήθεια υλικών διάσπασης λιπών ΒΙΟ.ΚΑ. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και πίστωση ύψους € 5.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6633.003 για το σκοπό αυτό.

17.Δαπάνη για την προμήθεια αναλωσίμων για το εργαστήριο ταχυδιυλιστηρίου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και πίστωση ύψους € 1.389,45 σε βάρος του Κ.Α. 25-6654.004 για το σκοπό αυτό.

114

Διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή δαπανών

Ομόφωνα η Επιτροπή διέθεσε πιστώσεις για την πληρωμή δαπανών πλην του 5ου λογαριασμού του έργου «Αποπεράτωση Νέου Νεκροταφείου Δήμου Νάξου» που καταψήφισε ο κ. Αγγελής.

115

Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.

Ομόφωνα η Επιτροπή διέθεσε πιστώσεις από το δημοτικό προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.

                                                                                   

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.