ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Νάξος, 11-08-2011

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                           Αρ. Πρωτ.: 9993

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  09 – 08 – 2011 (17η/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

116

Απευθείας ανάθεση μεταφοράς λυμάτων και λυματολάσπης από το ΒΙΟ.ΚΑ. του Απόλλωνα στο ΒΙΟ.ΚΑ. Δημοτικής Ενότητας Νάξου»

Μειοψηφούντος του κ. Ευστάθιου Αγγελή η Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφάσισε:

1. Δεν αποδέχτηκε το από 05-08-2011 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών, γνωμοδότησης επί αυτών και απευθείας ανάθεσης για την «Μεταφορά λυματολάσπης και λυμάτων από το ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα στο ΒΙΟ.ΚΑ. Δημοτικής Ενότητας Νάξου».

2.Την απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος (λόγοι πιέσεως της θερινής περιόδου και του κινδύνου υπερχείλισης της δεξαμενής λυματολάσπης) καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος. 

3. Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στη διενεργηθείσα διαδικασία.

4. Την απευθείας ανάθεση στην Εμμ. Γ. Μπάκαλος & Σία Ο.Ε. με το ποσό των € 17,00/m3 πλέον Φ.Π.Α. 16%.

117

Έγκριση ή μη άσκησης ενδίκων μέσων (ανακοπής) κατά διαταγών πληρωμής

Ομόφωνα η Επιτροπή δεν εγκρίνει τις ασκηθείσες ανακοπές κατά των με αριθμ. πρωτ. 9221/26-7-2011, 9218/26-7-11 και 9351/28-7-11 διαταγών πληρωμής του Ειρηνοδικείου Τραγαίας.

118

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση τμήματος προαυλίου χώρου 1ου Νηπιαγωγείου Χώρας»

 Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Ενέκρινε τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διέθεσε πίστωση ύψους € 11.843,41 σε βάρος του Κ.Α. 70-7311.024 για το σκοπό αυτό.

2. Ανέθεσε απευθείας την εκτέλεση του έργου στην τεχνική εταιρεία «Η. Βασιλάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.».

119

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση προβλημάτων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Χώρας Νάξου»

 Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Ενέκρινε τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διέθεσε πίστωση ύψους € 11.912,83 σε βάρος του Κ.Α. 15-7331.008 για το σκοπό αυτό.

2. Ανέθεσε απευθείας την εκτέλεση του έργου στην τεχνική εταιρεία «Δ. Ξενάκης & Συνεργάτες Ε.Ε.».

120

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Κορωνίδας» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Ενέκρινε τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διέθεσε πίστωση ύψους € 9.982,03 σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.039 για το σκοπό αυτό.

2. Ανέθεσε απευθείας την εκτέλεση του έργου στον εμπειροτέχνη Χωριανόπουλο Γεώργιο του Στεφάνου.

121

Κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση βοσκοτόπων Τ.Κ. Ποταμιάς

Ομόφωνα η Επιτροπή κατάρτισε τους όρους της διακήρυξης βάσει των οποίων θα διεξαχθεί η δημοπρασία για την εκμίσθωση βοσκοτόπων της Τοπικής Κοινότητας Ποταμιάς και συγκεκριμένα στις τοποθεσίες:

Τοποθεσία «Μαύρη Λίμνη» της Τοπικής Κοινότητας Ποταμιάς εκτάσεως 60 περίπου στρεμμάτων.  Ο βοσκότοπος «Μαύρη Λίμνη» συνορεύει με βοσκότοπους κληρονόμων Παντελή Μαρούλη, Μιχάλη Σαλτερή και Ανδρέα Μαράκη.

Τοποθεσία «Πέτρινος Ναός» της τοπικής κοινότητας Ποταμιάς εκτάσεως 138 στρεμμάτων, η οποία συνορεύει με κτήματα κληρονόμων Αντωνίου Γιαμπουρά, Ιωάννη Μαράκη, κληρονόμων Δημητρίου Μαρούλη και ιδιοκτησία  Τ.Κ. Χαλκείου.

Τοποθεσία «ΤΟΥΡΛΑ-ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΟΥ» της τοπικής κοινότητας Ποταμιάς εκτάσεως 120 στρεμμάτων περίπου  η οποία συνορεύει με ιδιοκτησίες Ειρήνης Χασομέρη, Γεωργίου Γεροντάκη, κληρονόμων Φωτίου Ναυπλιώτη, με βοσκότοπο της Τ.Κ. Χαλκείου, με ιδιοκτησία Κων/νου Γιαμπουρά, με ιδιοκτησία κληρονόμων Γαλατερού, ιδιοκτησία Ι. Τριαντάφυλλου, ιδιοκτησία κληρονόμων Βαβυλώνη και ιδιοκτησία κληρονόμων Στυλιανού Κονδύλη.

122

Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση της αίθουσας τελετών του Νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

Ομόφωνα η Επιτροπή ενέκρινε το από 25-07-2011 πρακτικό διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση της αίθουσας τελετών του Νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου Δημοτικής Κοινότητας Νάξου σύμφωνα με το οποίο δεν προσήλθε κανείς πλειοδότης

123

Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ανθοπωλείου του Νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

Ομόφωνα η Επιτροπή ενέκρινε το από 25-07-2011 πρακτικό διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ανθοπωλείου του Νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου Δημοτικής Κοινότητας Νάξου σύμφωνα με το οποίο δεν προσήλθε κανείς πλειοδότης

124

Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Ενέκρινε την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών (11.500 τεμ. γραμματόσημα για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Δήμου) ποσού € 11.805,00.

2.Ενέκρινε την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών αποστολής 4.000 τεμ. ταχυδρομικών αντικειμένων (ομαδική κατάθεση) που θα εκδοθούν από την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου, ποσού € 2.400,00.

3.Ενέκρινε όπως τα ανωτέρω χρηματικά εντάλματα προπληρωμής εκδοθούν στο όνομα της υπαλλήλου Ελένης Καμπούρη, η οποία υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό εντός δύο (2) μηνών.

125

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την καταβολή δικαιωμάτων από την είσπραξη των τελών, εξόδων βεβαίωσης και είσπραξης και αντιτίμου κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. μηνών από Μάιο έως και Δεκέμβριο έτους 2011

Ομόφωνα η Επιτροπή διέθεσε πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 για την καταβολή στη Δ.Ε.Η. Α.Ε.:

1.Πίστωση ύψους € 40.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 00-6151 για την καταβολή δαπάνης για την προμήθεια με Φ.Π.Α. από την είσπραξη των δημοτικών τελών μηνών από Μάιο έως και Δεκέμβριο έτους 2011.

2.Πίστωση ύψους € 18.384,04 σε βάρος του Κ.Α. 00-6154 για την καταβολή δαπάνης για την παρακράτηση δικαιωμάτων υπέρ ΟΤΑ από την είσπραξη τελών μηνών από Μάιο έως και Δεκέμβριο  έτους 2011.

3.Πίστωση ύψους € 37.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 10-6277 για την καταβολή δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για τις ανάγκες διοικητικών υπηρεσιών μηνών από Μάιο έως και Δεκέμβριο έτους 2011.

4.Πίστωση € 48.198,87 σε βάρος του Κ.Α. 15-6277 για την καταβολή δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για τις ανάγκες υπηρεσιών πολιτισμού, αθλητισμού, παιδείας μηνών από Μάιο έως και Δεκέμβριο έτους 2011.

5.Πίστωση ύψους € 136.925,26 σε βάρος του Κ.Α. 20-6211 για την καταβολή δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για τις ανάγκες υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού μηνών από Μάιο έως και Δεκέμβριο έτους 2011.

6.Πίστωση ύψους € 358.173,03 σε βάρος του Κ.Α. 25-6211 για την καταβολή δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για τις ανάγκες υπηρεσιών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης μηνών από Μάιο έως και Δεκέμβριο έτους 2011.

7.Πίστωση ύψους € 1.767,87 σε βάρος του Κ.Α. 40-6277 για την καταβολή δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για τις ανάγκες υπηρεσίας πολεοδομίας μηνών από Μάιο έως και Δεκέμβριο έτους 2011.

8.Πίστωση ύψους € 14.400,00 σε βάρος του Κ.Α. 70-6277 για την καταβολή δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για τις ανάγκες λοιπών υπηρεσιών μηνών από Μάιο έως και Δεκέμβριο έτους 2011.

126

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011

Η Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε δαπάνες και διέθεσε πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2011 ως εξής:

1.Δαπάνη παροχής υπηρεσιών για τη «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2011» και πίστωση ύψους € 67.816,47 σε βάρος του Κ.Α. 70-6162.019 για το σκοπό αυτό.  

2.Δαπάνη συμμετοχής του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στην δαπάνη ηλεκτροδότησης πλατείας στην περιοχή «Πιανίστρα» Κάτω Ποταμιάς Τ.Κ. Ποταμιάς και πίστωση ύψους € 274,00 σε βάρος του Κ.Α. 20-7335.014 για το σκοπό αυτό.

3.Δαπάνη καταβολής μισθωμάτων κτιρίων – τεχνικών έργων ακινήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2011 και πίστωση ύψους € 32.680,00 σε βάρος του Κ.Α. 15-6232 για το σκοπό αυτό.

4.Δαπάνη καταβολής μισθωμάτων κτιρίων – τεχνικών έργων ακινήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2011 και πίστωση ύψους € 25.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 40-6232 για το σκοπό αυτό.

5.Δαπάνη καταβολής τακτικών αποδοχών προσωπικού μερικής απασχόλησης για το έτος 2011 και πίστωση ύψους € 11.966,39 σε βάρος του Κ.Α. 70-6041.002 για το σκοπό αυτό.

6.Δαπάνη καταβολής εργοδοτικών εισφορών έκτακτου προσωπικού μερικής απασχόλησης για το έτος 2011 και πίστωση ύψους € 3.101,91 σε βάρος του Κ.Α. 70-6054.002 για το σκοπό αυτό.

7.Δαπάνη για την προμήθεια μετεωρολογικών σταθμών και πίστωση ύψους € 12.900,00 σε βάρος του Κ.Α. 70-7135.011 για το σκοπό αυτό.

8.Δαπάνη αποκατάστασης βλάβης υποβρύχιων αναδευτήρων ΒΙΟ.ΚΑ. Χώρας και πίστωση ύψους € 1.565,54 σε βάρος του Κ.Α. 25-6262.009 για το σκοπό αυτό.

127

Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.

Ομόφωνα η Επιτροπή διέθεσε πιστώσεις από το δημοτικό προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.

                                                                                   

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.