ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Νάξος, 05-09-2011

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                          Αρ. Πρωτ.: 10965

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  02 – 09 – 2011 (19η/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

130

Επανέλεγχος στοιχείων μειοδότη για τη σύναψη σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Ανέγερση διώροφου κτιρίου με υπόγειο Δήμου Νάξου»

Ομόφωνα η Επιτροπή αποφάσισε την κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 91/2011 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του αποτελέσματος του διενεργηθέντος διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  «Ανέγερση διώροφου κτιρίου με υπόγειο Δήμου Νάξου», στην εταιρεία ΕΛ.Τ.Ε.Κ. Α.Ε. για σύναψη σύμβασης.

131

Επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. 268/2010 Απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής που αφορά εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους καθαριότητας, φωτισμού, αποχέτευσης και πολιτισμού – αθλητισμού – παιδείας για τα υπόγεια parking

Ομόφωνα η Επιτροπή αποφάσισε την επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. 268/2010 Απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Νάξου με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκδοση κανονιστικής απόφασης για την εξίσωση του τέλους καθαριότητας, φωτισμού, αποχέτευσης και πολιτισμού – αθλητισμού – παιδείας των υπόγειων parking με το ισχύον για τις κατοικίες. Η ρύθμιση αυτή να έχει τριετή διάρκεια και να ορίζεται κατόπιν αυτοψίας στο χώρο από αρμόδια για το θέμα αυτό επιτροπή η οποία θα οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά την πάροδο της τριετίας και εφόσον ενδιαφέρεται ο ιδιοκτήτης για την ανανέωση της ρύθμισης θα διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή αυτοψία εκ νέου.

132

Ορισμός Συμβολαιογράφου για την σύνταξη φύλλων υπολογισμού αντικειμενικής αξίας ελέγχου απαλλοτριωθέντων ιδιοκτησιών περιοχής ΚΑΛΑΜΟΥΡΙΑ

Ομόφωνα η Επιτροπή όρισε τη Συμβολαιογράφο Νάξου, Αικατερίνη Φουτάκογλου – Θεωνά για την σύνταξη φύλλων προσδιορισμού αντικειμενικής αξίας των απαλλοτριωθέντων ακινήτων της περιοχής ΚΑΛΑΜΟΥΡΙΑ

133

Έγκριση ή μη απόδοσης εγγυητικής επιστολής  στον Παυλόπουλο Δημήτριο του Γεωργίου – Ε.Δ.Ε.

Ομόφωνα η Επιτροπή αποφάσισε την μη απόδοση στον Παυλόπουλο Δημήτριο του Γεωργίου – Ε.Δ.Ε., της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό της 11-05-2010 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Νάξου στη θέση Μοθωνί».

134

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Βίβλου» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Ενέκρινε τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διέθεσε πίστωση ύψους € 8.992,32 σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.032 για το σκοπό αυτό.

2. Ανέθεσε απευθείας την εκτέλεση του έργου στον εμπειροτέχνη Νικόλαο Λαγογιάννη του Ιωάννη.

3. Όρισε ως υπεύθυνο για την παρακολούθηση, διοίκηση και έλεγχο του έργου τον Πρόεδρο του συμβουλίου του Τοπικής Κοινότητας Βίβλου, Σοφικίτη Αντώνιο. 

135

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Μονής» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. Ενέκρινε τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διέθεσε πίστωση ύψους € 3.996,43 σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.044 για το σκοπό αυτό. 

2. Ενέκρινε την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού € 3.445,20 πλέον Φ.Π.Α. 16% για την εκτέλεση του έργου.

3. Ανέθεσε απευθείας την εκτέλεση του έργου στον εμπειροτέχνη Στέφανο Μουστάκη του Ηλία.

4. Όρισε ως υπεύθυνο για την παρακολούθηση, διοίκηση και έλεγχο του έργου τον Πρόεδρο του συμβουλίου του Τοπικής Κοινότητας Μονής, Χερουβείμ Μιχαήλ. 

136

Έγκριση αποδέσμευσης υπολοίπων Κ.Α. 25-6162.005 και Κ.Α. 25-6162.005 λόγω έκπτωσης διαγωνισμών

Ομόφωνα η Επιτροπή ενέκρινε την αποδέσμευση των παρακάτω κατά Κ.Α. εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων:

1. Από τον Κ.Α. 25-6162.005 με τίτλο «Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» αποδεσμεύει ποσό € 39.812,64 το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο κατόπιν διενέργειας τακτικού διαγωνισμού.

2. Από τον Κ.Α. 70-6162.019 με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων», αποδεσμεύει ποσό € 29.968,53 το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο κατόπιν διενέργειας τακτικού διαγωνισμού.

137

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011

Ομόφωνα η Επιτροπή ενέκρινε τη δαπάνη μίσθωσης χημικών τουαλετών και διέθεσε πίστωση ύψους € 20.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 70-6235.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για το σκοπό αυτό. 

138

Διαθέσεις πιστώσεων

Ομόφωνα η Επιτροπή διέθεσε πιστώσεις για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε. και

Κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων των κ.κ. Ευστ. Πιτταρά και Ευστ. Αγγελή διέθεσε πιστώσεις για την εξόφληση τιμολογίων του τρέχοντος έτους

                                                                                   

 Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.