Πίνακας Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 07-09-2011 έκτακτης – κατεπείγουσας Συνεδρίασης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Νάξος, 08-09-2011

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                          Αρ. Πρωτ.: 11167

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  07 – 09 – 2011 (20η/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

139

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2011».

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Ενέκρινε τη δαπάνη κατασκευής του έργου και διέθεσε πίστωση ύψους € 115.500,00 σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.143 για το σκοπό αυτό.

2. Ενέκρινε τη διενέργεια ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ).

3. Ενέκρινε τη διακήρυξη της ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία και επισυνάπτεται στην απόφαση αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

4. Συγκρότησε Επιτροπή Διαγωνισμού που θα διενεργηθεί στις 11 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.  αποτελούμενη από τους:

Α. Φυρογένη Απόστολο, ως Πρόεδρο

Β. Πανταζίδη Δημήτριο, ως μέλος και

Γ. Βασιλάκη Μάρκο, ως μέλος.

Αναπληρωματικά μέλη ορίστηκαν οι: Χαμηλοθώρης Κωνσταντίνος, Καλαβρός Γεώργιος και Κιουλαφής Ειρηναίος.

140

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή WC στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου».

Ομόφωνα η Επιτροπή:

 1.Ενέκρινε τη δαπάνη κατασκευής του έργου και διέθεσε πίστωση ύψους € 139.780,00 σε βάρος του Κ.Α. 15-7311.008  για το σκοπό αυτό.

2. Ενέκρινε τη διενέργεια ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ).

3. Ενέκρινε τη διακήρυξη της ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία και επισυνάπτεται στην απόφαση αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

4. Συγκρότησε Επιτροπή Διαγωνισμού που θα διενεργηθεί στις 04 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.  αποτελούμενη από τους:

Α. Καραμανή Ευγενία, ως Πρόεδρο

Β. Καλαβρό Γεώργιο, ως μέλος και

Γ. Χαμηλοθώρη Κωνσταντίνο, ως μέλος.

Αναπληρωματικά μέλη ορίστηκαν οι: Φυρογένης Απόστολος, Βασιλάκης Μάρκος και Μαργαρίτη Σταματία.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.