ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Νάξος, 12-09-2011

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                           Αρ. Πρωτ.: 11364

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  09 – 09 – 2011 (21η/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

141

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων για τη «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το σχολικό έτος 2011-2012».

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. Ενέκρινε τη δαπάνη και διέθεσε πίστωση € 329.092,00 σε βάρος του Κ.Α. 15-6413.002 για το σκοπό αυτό.

2. Ενέκρινε τη διενέργεια ανοικτού διεθνή δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α΄/15-1-1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» και 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

3. Ενέκρινε τη διακήρυξη του ανοικτού διεθνή δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία και επισυνάπτεται στην απόφαση αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

4. Συγκρότησε Επιτροπή Διαγωνισμού   αποτελούμενη από τους:

α. Μαργαρίτη Αικατερίνη, Διοικητικό υπάλληλο, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή της τον Πανταζίδη Δημήτριο – Πολιτικό Μηχανικό,

β. Τριαντάφυλλο Μιχαήλ, Μηχανολόγο Μηχανικό, με αναπληρωτή του τον Καλαβρό Γεώργιο, Τοπογράφο Μηχανικό και

γ. Κιουλαφή Ειρηναίο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, με αναπληρώτρια του την Μαργαρίτη Κυριακή, Τεχνολόγο Πολιτικό Μηχανικό.

142

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση επισκευή σχολικού κτιρίου Δ.Κ. Απεράθου».

Ομόφωνα η Επιτροπή:

 1.Ενέκρινε τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου» και διέθεσε πίστωση € 8.344,80 σε βάρος του Κ.Α. 15-7331.005 για το σκοπό αυτό.

2. Ανέθεσε απευθείας την εκτέλεση του έργου στον εμπειροτέχνη Μαργαρίτη Ιωάννη του Δημητρίου.

143

Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων, ακτών και παραλιών και συγκέντρωση απορριμμάτων Δημοτικών Ενοτήτων Νάξου και Δρυμαλίας» για το έτος 2011.

Ομόφωνα η Επιτροπή:

Ενέκρινε τα από 09-09-2011 πρακτικά της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών του διενεργηθέντος διαγωνισμού και κατακύρωσε στην Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων Α.Ε.Β.Ε. με το διακριτικό τίτλο HELESI – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ.

144

Εισήγηση Νομικής Υπηρεσίας επί αιτήσεως Μιχαήλ Γρατσία του Αριστείδη.

Μειοψηφούντος του μέλους κ. Δημητρίου Μανιού η Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία:

1.Δίνει εντολή στην με πάγια αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Σοφία Σαντοριναίου – Λατσού όπως παρασταθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας στη δικάσιμο της 21ης Σεπτεμβρίου 2011, για λογαριασμό του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και ζητήσει αναβολή συζήτησης της Αίτησης Ακυρώσεως με αριθμό κατάθεσης Ε6502/13-11-2006 κατά της υπ' αριθμ. πρωτ. 4528/30-05-2006 Αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σχετικής με τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου, αξιοποίησης υδατικών πόρων ανόρυξης αρδευτικής γεώτρησης στον Γρατσία Μιχαήλ, στη θέση «Αλωνάκι – Σαγκρίου», του Δήμου Νάξου.

2. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης διότι κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

3. Εγκρίνει τις δαπάνες μετακινήσεως και διαμονής της Νομικού Συμβούλου Σοφίας Σαντοριναίου – Λατσού για τον ως άνω σκοπό.

145

Έγκριση παράστασης της Νομικού Συμβούλου του Δήμου στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (μεταβ. Σύρου) και Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου για υποθέσεις του Δήμου

Ομόφωνα η Επιτροπή έδωσε εντολή στην με πάγια αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου, Σοφία Σαντοριναίου – Λατσού όπως μεταβεί στη Σύρο και παρασταθεί για λογαριασμό του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων:

Α. Ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς (Μεταβατική έδρα Σύρου)  στη δικάσιμο της 20-09-2011 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, εν σχέση με την από 22-06-2010 Αίτηση Ακυρώσεως του Παναγιώτη Βελώνη του Νικολάου, κατοίκου Χώρας Νάξου κατά της υπ' αριθμ. 70/27-5-2010 απόφασης (Πράξης) της Επιτροπής Χαρακτηρισμού Αυθαιρέτων Κατασκευών του Πολεοδομικού Γραφείου Νάξου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων και κατά της υπ' αριθμ. 5/22-2-2010 Έκθεσης Αυτοψίας του Πολεοδομικού Γραφείου Νάξου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων. 

Β. Ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου στη δικάσιμο της 26-09-2011 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων εν σχέση με την από 15-10-2000 με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 110/2000 αγωγή του Βασιλείου Ρερρέ του Κυριάκου, κατοίκου Γαλατσίου Αττικής,  κατά του πρώην Δήμου Νάξου.

146

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2011

Ομόφωνα η Επιτροπή:

Α. Ενέκρινε τη δαπάνη της προμήθειας και διέθεσε πίστωση ύψους € 28.586,21 σε βάρος του Κ.Α. 20-6634 για το σκοπό αυτό. 

Β. Ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας ποσού € 28.586,21 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.