ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Νάξος, 06-10-2011

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                           Αρ. Πρωτ.: 12694

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  04 – 10 – 2011 (23η/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

164

Έγκριση παράστασης της Νομικού Συμβούλου του Δήμου στο Εφετείο Αιγαίου για υποθέσεις του Δήμου

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Δίνει εντολή στην με πάγια αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου, Σοφία Σαντοριναίου – Λατσού όπως μεταβεί στη Σύρο και παρασταθεί για λογαριασμό του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ενώπιον του Εφετείου Αιγαίου  στη δικάσιμο της 07-10-2011 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων:

Α. Εν σχέση με την από 28-09-2010 Έφεση του Δήμου Νάξου κατά της Εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΕΠΕ και κατά της υπ' αριθμ. 40/2010 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου.

Β. Εν σχέση με την από 29-09-2009 Έφεση του Δήμου Νάξου κατά των 1. Γεωργίου Μελισσουργού του Νικηφόρου και 2. Κυριακής Σέργη του Μιχαήλ και κατά της υπ' αριθμ. 43/2009 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου.

165

Κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας για την μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στις Δ.Κ. Νάξου, Αγ. Αρσενίου, Φιλωτίου και Απεράθου, στις Τ.Κ. Γλινάδου και Βίβλου και στον οικισμό Απόλλωνα της Τ.Κ. Κωμιακής

Ομόφωνα η Επιτροπή κατάρτισε τους όρους της διακήρυξης βάσει των οποίων θα διεξαχθεί η δημοπρασία για τη μίσθωση κατάλληλων χώρων στάθμευσης οχημάτων από το Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων εντός των εν θέματι Κοινοτήτων

166

Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή με τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

Μειοψηφούντων των μελών κ.κ. Ευστ. Αγγελή και Ευστ. Πιτταρά η Επιτροπή όρισε τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές Κορρέ Ματθαίο ως τακτικό ελεγκτή και Βαρδάνη Πανάρετο ως αναπληρωματικό ελεγκτή  για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης με το ποσό των € 10.780,00 + Φ.Π.Α.

167

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή τοιχίου αντιστήριξης εντός οικισμού Μύλων Τ.Κ. Μελάνων» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. Ενέκρινε τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διέθεσε πίστωση ύψους € 2.693,00 σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.109  για το σκοπό αυτό. 

2. Ενέκρινε την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού € 2.693,00 για την εκτέλεση του έργου.

3. Ανέθεσε απευθείας την εκτέλεση του έργου στον εμπειροτέχνη Βασιλάκη Νικόλαο του Ιωάννου.

4. Όρισε ως υπεύθυνο για την παρακολούθηση, διοίκηση και έλεγχο του έργου τον Πρόεδρο του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μελάνων, Κουτελιέρη Σταύρο.

168

Διάθεση πίστωσης για την καταβολή δαπάνης για την αύξηση του κεφαλαίου της μετατροπήσας Δ.Ε.Α.Δ.Ν. σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη για την αύξηση του κεφαλαίου της μετατροπήσας Δ.Ε.Α.Δ.Ν. σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και διαθέτει πίστωση ύψους € 100.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 00-7513 για το σκοπό αυτό.

169

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011

Η Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε δαπάνες και διέθεσε πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2011 ως εξής:

1. Δαπάνη για την επίβλεψη καλής λειτουργίας τουριστικού καταφυγίου αναψυχής Κουφονησίων και πίστωση ύψους € 10.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 70-6162.013 για το σκοπό αυτό.

2.Δαπάνη για την εκτέλεση εργασιών περίφραξης αλσυλλίων Τ.Κ. Σαγκρίου και πίστωση ύψους € 3.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 35-7326.001 για το σκοπό αυτό. 3.Δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση ελικοδρομίου Δ.Κ. Ηρακλειάς» και πίστωση ύψους € 2.500,00 σε βάρος του Κ.Α. 70-7336.001 για το σκοπό αυτό.

4.Δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση ελικοδρομίου Δ.Κ. Σχοινούσας» και πίστωση ύψους € 2.500,00 σε βάρος του Κ.Α. 70-7336.003 για το σκοπό αυτό.

5.Δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση ελικοδρομίου Δ.Κ. Δονούσας» και πίστωση ύψους € 2.500,00 σε βάρος του Κ.Α. 70-7336.008 για το σκοπό αυτό.

6.Δαπάνη για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση ελικοδρομίου Δ.Κ. Κουφονησίων» και πίστωση ύψους € 2.500,00 σε βάρος του Κ.Α. 70-7336.004 για το σκοπό αυτό.

7.Δαπάνη για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ασύρματου δικτύου σε κοινοχρήστους χώρους και πίστωση ύψους € 1.000,21 σε βάρος του Κ.Α. 70-6265.007 για το σκοπό αυτό.

8.Δαπάνη για την προμήθεια οργάνων για τους ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα και Τσικαλαριού και πίστωση ύψους € 10.759,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-7135.003 για το σκοπό αυτό.

9.Δαπάνη για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης και επισκευής δικτύων ηλεκτροφωτισμού έτους 2011 και πίστωση ύψους € 6.527,04 σε βάρος του Κ.Α. 20-6662.001 για το σκοπό αυτό.

10.Δαπάνη για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δημοτικών κτιρίων και πίστωση ύψους € 5.519,84 σε βάρος του Κ.Α. 10-6661 για το σκοπό αυτό.

11.Δαπάνη για την προμήθεια ταμπλετών χλωρίου και πίστωση ύψους € 100,10 σε βάρος του Κ.Α. 25-6682 για το σκοπό αυτό.

12.Δαπάνη για την προμήθεια αδρανών υλικών για επισκευές δρόμων και πίστωση ύψους € 2.367,51 σε βάρος του Κ.Α. 30-6662.012 για το σκοπό αυτό.

13.Δαπάνη για την προμήθεια ασφαλτομίγματος οδοποιίας και πίστωση ύψους € 11.901,60 σε βάρος του Κ.Α. 30-6662.007 για το σκοπό αυτό.

14.Δαπάνη για την καταβολή προμήθειας στην Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. για είσπραξη και απόδοση κλήσεων ελληνικής αστυνομίας για το χρονικό διάστημα από Ιούλιο έως και Δεκέμβριο 2011 και πίστωση ύψους € 2.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 00-6151 για το σκοπό αυτό.

Μειοψηφούντων των μελών κ.κ. Ευστάθιου Πιτταρά και Ευστάθιου Αγγελή η Επιτροπή ενέκρινε δαπάνες και διέθεσε πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2011 ως εξής:

1.Δαπάνη για τις μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ΚΕΝΑΚ) και τευχών δημοπράτησης του έργου «Ανακατασκευή τριών ισόγειων ετοιμόρροπων αιθουσών στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Χώρας Νάξου» και πίστωση ύψους € 3.944,00 σε βάρος του Κ.Α. 15-7411.004 για το σκοπό αυτό.

2.Δαπάνη για τη στατική μελέτη του έργου «Ανακατασκευή τριών ισόγειων ετοιμόρροπων αιθουσών στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Χώρας Νάξου» και πίστωση ύψους € 3.480,00 σε βάρος του Κ.Α. 15-7411.004 για το σκοπό αυτό.

170

Διαθέσεις πιστώσεων

Ομόφωνα η Επιτροπή διέθεσε πιστώσεις ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και  παραστατικά που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

                                                                                   

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.