ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Νάξος, 13-10-2011

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                          Αρ. Πρωτ.: 13020

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  11 – 10 – 2011 (24η/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

171

Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης αγοράς οικοπέδου στην Δ.Κ. Φιλωτίου

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.  Όρισε την συμβολαιογράφο Νάξου Γαλάνη Ευδοκία για την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης αγοράς οικοπέδου που βρίσκεται στην περιοχή «Λαγκάδια» της Δ.Κ. Φιλωτίου, εμβαδού 133,5 τ.μ., το οποίο αποτελεί το 50% εξ' αδιαιρέτου κληρονομίας, ιδιοκτησίας Σάββα Μαργαρίτας του Στυλιανού.

2. Όρισε όπως η με πάγια αντιμισθία δικηγόρος του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κ. Σοφία Σαντοριναίου – Λατσού παραστεί κατά την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης αγοράς του παραπάνω ακινήτου και ενεργήσει για οτιδήποτε άλλο σχετικά απαιτηθεί. 

3. Εξουσιοδότησε το Δήμαρχο για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης αγοράς του παραπάνω ακινήτου.

172

Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή W.C. στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου»

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. Ενέκρινε το από 04-10-2011 πρακτικό του διενεργηθέντος διαγωνισμού.

2. Κατακύρωσε το διαγωνισμό στην Ι. Καστρήσιος – Δ. Πρωτονοτάριος Τεχνική – Κατασκευαστική Ο.Ε. η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 0,01

3. Αποδέσμευσε από τον Κ.Α. 15-7311.008 με τίτλο «Κατασκευή W.C. στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου» ποσό € 1.393,16 το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο κατόπιν της διενέργειας ανοιχτής δημοπρασίας.

173

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Γαλανάδου» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. Ενέκρινε τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διέθεσε πίστωση ύψους € 5.857,77 σε βάρος του Κ.Α.  30-7333.033 για το σκοπό αυτό. 

2. Ενέκρινε την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού € 5.857,77 για την εκτέλεση του έργου.

3. Ανέθεσε απευθείας την εκτέλεση του έργου στον εμπειροτέχνη Ναυπλιώτη Γεώργιο του Βασιλείου.

4. Όρισε ως υπεύθυνο για την παρακολούθηση, διοίκηση και έλεγχο του έργου τον Πρόεδρο του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Γαλανάδου, Βαθρακοκοίλη Γεώργιο.  

174

Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011

Η Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε την αποδέσμευση των παρακάτω κατά Κ.Α. εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων:

1.Από τον Κ.Α. 10-6612 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» αποδεσμεύει ποσό € 3.291,07 το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο κατόπιν λήψης οικονομικών προσφορών.

2.Από τον Κ.Α. 30-7323.009 με τίτλο «Αποκαταστάσεις ξηρολιθοδομών δρόμου προς ποταμό και δρόμου προς περάδες Τ.Κ. Κεραμωτής», αποδεσμεύει ποσό € 1.980,00 διότι με την ολοκλήρωση της μελέτης, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου τελικώς ανέρχεται στο ποσό των € 3.303,00 και απαιτείται εκ νέου δέσμευση του συνολικού ποσού μετά την ενίσχυση του σχετικού Κ.Α.

175

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011

Η Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε δαπάνες και διέθεσε πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2011 ως εξής:

1.Δαπάνη για την επισκευή συντήρηση ΒΙΟ.ΚΑ. Δ.Κ. Κουφονησίων και πίστωση ύψους € 6.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6262.022 για το σκοπό αυτό.

2.Δαπάνη για την προμήθεια κλιματιστικού μηχανήματος για το κτίριο στέγασης της δημοτικής αστυνομίας και πίστωση ύψους € 950,01 σε βάρος του Κ.Α. 50-7135.002 για το σκοπό αυτό.

3.Δαπάνη για το χρεωλύσιο δάνειο Δρυμαλίας (05/12409/00/01) και πίστωση ύψους € 10.873,34 σε βάρος του Κ.Α. 00-6516 για το σκοπό αυτό.

4.Δαπάνη για τους τόκους δανείου Δρυμαλίας (05/12409/00/01) και πίστωση ύψους € 2.040,37 σε βάρος του Κ.Α. 00-6511 για το σκοπό αυτό.

5.Δαπάνη για τους τόκους δανείου Δρυμαλίας (05/12409/00/03) και πίστωση ύψους € 9.895,08 σε βάρος του Κ.Α. 00-6521 για το σκοπό αυτό.

6.Δαπάνη για το χρεωλύσιο δάνειο Δρυμαλίας (05/12409/00/03) και πίστωση ύψους € 8.939,36 σε βάρος του Κ.Α. 00-6526 για το σκοπό αυτό.

7.Δαπάνη για την εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ από τακτική και πίστωση ύψους € 29.250,00 σε βάρος του Κ.Α. 00-6056.002 για το σκοπό αυτό.

8.Δαπάνη για την εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ από τακτική και πίστωση ύψους € 87.750,00 σε βάρος του Κ.Α. 00-6056.001 για το σκοπό αυτό.

176

Διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή δαπανών

Ομόφωνα η Επιτροπή διέθεσε πιστώσεις ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και  παραστατικά που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

177

Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.

Ομόφωνα η Επιτροπή διέθεσε πιστώσεις για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε. ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και  παραστατικά που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.