ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Νάξος, 02-11-2011

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                              Αρ. Πρωτ.: 13634

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  31 – 10 – 2011 (25η/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

178

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου «Κατασκευή – εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Φιλωτίου»

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Ενέκρινε τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διέθεσε πίστωση ύψους € 7.732,07 σε βάρος του Κ.Α. 15-7311.010 για το σκοπό αυτό.

2. Ανέθεσε απευθείας την εκτέλεση του στην τεχνική εταιρεία «Η. Βασιλάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.».

179

Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2011».

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. Ενέκρινε το από 11-10-2011 πρακτικό του διενεργηθέντος διαγωνισμού.

2. Κατακύρωσε το διαγωνισμό στην Ιωάννης Γ. Απέργης & Σία Ε.Ε. – Τεχνική Εταιρεία η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 1%.

3. Αποδέσμευσε από τον Κ.Α. 30-7323.143 με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2011» ποσό € 879,68  το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο κατόπιν της διενέργειας ανοιχτής δημοπρασίας.

180

Έγκριση πρακτικού διενέργειας επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση βοσκοτόπων Τ.Κ. Ποταμιάς

Ομόφωνα η Επιτροπή ενέκρινε το από 11-10-2011 πρακτικό της διενεργηθείσας επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση βοσκοτόπων Τ.Κ. Ποταμιάς σύμφωνα με το οποίο δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος, οπότε η δημοπρασία κατέστη άγονη.

181

Έγκριση της υπ' αριθμ. 741/2011 Απόφασης  Δημάρχου

Ομόφωνα η Επιτροπή ενέκρινε την με αριθμό 741/2011 απόφαση Δημάρχου με την οποία δόθηκε εντολή στην με πάγια αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων Σοφία Σαντοριναίου, να ασκήσει ανακοπή κατά της υπ' αριθμ. 114/2011 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου, που εκδόθηκε με βάση την από 15-09-2011 αίτηση της τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία ΣΜΙΛΗ Α.Τ.Ε. και άμεσα αναστολή εκτελέσεως αυτής λόγω κινδύνου και ζημίας των συμφερόντων του Δήμου από κατάσχεση ποσού 42.261,20 € από το λογαριασμό του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.   

182

Έγκριση παράστασης της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πάρου στη δικάσιμο της 15-11-2011

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. Έδωσε εντολή στην με πάγια αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου, Σοφία Σαντοριναίου – Λατσού όπως μεταβεί στην Πάρο και παρασταθεί για λογαριασμό του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πάρου στη δικάσιμο της 15-11-2011 ή όποια μετά νόμιμη αναβολή δικάσιμο και να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, εν σχέση με τις από 23-05-2011, 07-06-2011 και 14-06-2011 αγωγές της Α.Ε. με την επωνυμία Ε.Τ.Α.Π. Α.Ε. και τον διακριτικό τίτλο «PARIAN UNITED S.A.» που εδρεύει στην Πάρο κατά του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. 

2. Ενέκρινε τα έξοδα κίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης της δικηγόρου του Δήμου κ. Σοφίας Σαντοριναίου από την για τον παραπάνω σκοπό μετάβασή της στην Πάρο για το χρονικό διάστημα από 14-11-2011 έως 15-11-2011.

183

Έγκριση άσκησης έφεσης κατά της υπ' αριθμ. 44/2011 Αποφάσεως Ειρηνοδικείου Νάξου

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. Ενέκρινε την άσκηση Έφεσης κατά της υπ' αριθμ. 44/2011 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Νάξου με την οποία έγινε δεκτή εν μέρει η από 22-11-2010 αγωγή των Παναγιώτας Περιστεράκη του Δημητρίου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης και Περιστεράκη Δημητρίου του Νικολάου, κατοίκου Χώρας Νάξου.

2. Έδωσε εντολή στην με πάγια αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Σοφία Σαντοριναίου όπως ασκήσει Έφεση κατά της άνω υπ' αριθ. 44/2011 Αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Νάξου. 

184

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011

Η Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε δαπάνες και διέθεσε πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2011 ως εξής:

1. Δαπάνη για την συντήρηση επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης αποχέτευσης Κουφονησίων και πίστωση ύψους € 6.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6262.019 για το σκοπό αυτό.

2. Δαπάνη για την συντήρηση δεξαμενών ομβρίων της Δ.Κ. Κουφονησίων και πίστωση ύψους € 2.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-7336.060 για το σκοπό αυτό.

3.Δαπάνη για την συντήρηση επισκευή ηλεκτροφωτισμού της Δ.Κ. Κουφονησίων και διαθέτει πίστωση ύψους € 2.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 20-7335.005 για το σκοπό αυτό.

4.Δαπάνη για την ετήσια συνδρομή στην Τράπεζα Πληροφοριών της ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ και πίστωση ύψους € 1.577,60 σε βάρος του Κ.Α. 00-6451 για το σκοπό αυτό.

5.Δαπάνη δημοσιεύσεων προκηρύξεων υπηρεσίας πολιτισμού – αθλητισμού Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2011 και πίστωση ύψους € 2.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 15-6462 για το σκοπό αυτό.

6.Δαπάνη λοιπών δημοσιεύσεων υπηρεσίας ύδρευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2011 και πίστωση ύψους € 2.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6463 για το σκοπό αυτό.

7.Δαπάνη δημοσιεύσεων προκηρύξεων υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2011 και πίστωση ύψους € 4.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 20-6462 για το σκοπό αυτό.

8.Δαπάνη λοιπών δημοσιεύσεων υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2011 και πίστωση ύψους € 1.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 20-6463 για το σκοπό αυτό.

9.Δαπάνη για την καταβολή φόρου εισοδήματος κλπ της Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας για το έτος 2009 και πίστωση ύψους € 150,00 σε βάρος του Κ.Α. 00-6331 για το σκοπό αυτό.

10.Δαπάνη για τις εργασίες ταφής απορριμμάτων στο Χ.Α.Δ.Α. Νάξου για το δίμηνο Ιουνίου – Ιουλίου 2011 και πίστωση ύψους € 21.800,00 σε βάρος του Κ.Α. 20-6162.004 για το σκοπό αυτό.

11.Δαπάνη για την συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και πίστωση ύψους € 1.250,00 σε βάρος του Κ.Α. 15-7336.005 για το σκοπό αυτό.

12.Δαπάνη για την αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Κουρουνοχωρίου και πίστωση ύψους € 2.800,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-7336.078 για το σκοπό αυτό.

13.Δαπάνη για την αποκατάσταση βλαβών αντλιοστασίων ύδρευσης Τ.Κ. Χαλκείου και  πίστωση ύψους € 1.300,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6262.002 για το σκοπό αυτό.

14.Δαπάνη για την αποκατάσταση βλαβών αντλιοστασίων ύδρευσης της Δ.Κ. Φιλωτίου και  πίστωση ύψους € 1.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6262.002 για το σκοπό αυτό.

15.Δαπάνη για την επισκευή αντλιοστασίου γεώτρησης ύδρευσης Δαμαριώνα και πίστωση ύψους € 4.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 25-6262.002 για το σκοπό αυτό.

185

Διαθέσεις πιστώσεων

Ομόφωνα η Επιτροπή διέθεσε πιστώσεις ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και  παραστατικά που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.