ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Νάξος, 07-11-2011

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                              Αρ. Πρωτ.: 13886

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  04 – 11 – 2011 (26η/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

186

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων αντλιοστασίου Αλυκής

Ομόφωνα η Επιτροπή:

Α. Ενέκρινε τη δαπάνη προμήθειας και εγκατάστασης αντλητικών συγκροτημάτων αντλιοστασίου Αλυκής και διέθεσε πίστωση ύψους € 52.037,60 σε βάρος του Κ.Α. 25-7135.008 για το σκοπό αυτό.

Β. Ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού € 52.037,60 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16% για την προμήθεια αυτή.

187

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή ενιαίου τέλους ακινήτων του κτιρίου των δημοτικών σφαγείων στη θέση «Τίμιος Σταυρός» της Δ.Ε. Νάξου με αριθμό παροχής 50621793

Ομόφωνα η Επιτροπή ενέκρινε τη δαπάνη για το ενιαίο τέλος ακινήτων του κτιρίου των δημοτικών σφαγείων στη θέση «Τίμιος Σταυρός» της Δ.Ε. Νάξου με αριθμό παροχής 50621793 και διέθεσε πίστωση ύψους € 3.339,60 σε βάρος του Κ.Α. 00-6331 για το σκοπό αυτό. 

188

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση κεντρικών συστημάτων θέρμανσης σχολείων

Ομόφωνα η Επιτροπή ενέκρινε τη δαπάνη για την συντήρηση κεντρικών συστημάτων θέρμανσης σχολείων και διέθεσε πίστωση ύψους € 20.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 15-6262.002 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για το σκοπό αυτό. 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.