ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Νάξος, 11-11-2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                              Αρ. Πρωτ.: 14093
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  10 – 11 – 2011 (27η/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

189

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης πεζοδρόμου» στον οικισμό Κωμιακής της Τ.Κ. Κορωνίδας

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Ενέκρινε τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διέθεσε πίστωση ύψους € 10.919,54 σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.038 για το σκοπό αυτό. 

2. Ανέθεσε απευθείας την εκτέλεση του στον Αλιμπέρτη Πέτρο του Ιωάννη.

190

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης εντός του οικισμού Κορώνου». 

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Ενέκρινε τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διέθεσε πίστωση ύψους € 11.829,44 σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.001 για το σκοπό αυτό. 

2. Ανέθεσε απευθείας την εκτέλεση του στον Κωστούδη Ευτύχιο του Νικολάου.

191

Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης έτους 2011».

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1. Ενέκρινε τα από 31-10-2011 και 03-11-2011 πρακτικά α΄ και β΄ φάσης αντίστοιχα του διενεργηθέντος διαγωνισμού.

2. Κατακύρωσε το διαγωνισμό στην εταιρία ΡΑΪΝΕΚΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ με το ποσό των € 36.046,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τα υλικά ύδρευσης και με το ποσό των € 31.506,47 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τα υλικά αποχέτευσης

3. Αποδέσμευσε α. από τον Κ.Α. 25-6662.010 με τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρησης ύδρευσης» ποσό €  13.703,04 και β. από τον Κ.Α. 25-6662.011 με τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρησης αποχέτευσης» ποσό € 7.403,77 τα οποία αποτελούν διαθέσιμα υπόλοιπα κατόπιν της διενέργειας του τακτικού διαγωνισμού

192

Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού έτους 2011».

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Ενέκρινε τα από 31-10-2011 πρακτικά του διενεργηθέντος διαγωνισμού.

2.Κατακύρωσε το διαγωνισμό στην εταιρία ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΕΠΕ με το ποσό των € 47.000,72 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

3.Αποδέσμευσε από τον Κ.Α. 20-6662.001 με τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής δικτύων ηλεκτροφωτισμού» ποσό € 4.999,28 το οποίο αποτελεί διαθέσιμο υπόλοιπο κατόπιν της διενέργειας του τακτικού διαγωνισμού.

193

Έγκριση πρακτικών διενέργειας διεθνή δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων για την «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το σχολικό έτος 2011-2012».

Ομόφωνα η Επιτροπή:

 1. Ενέκρινε τα από 01-11-2011 πρακτικά επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών του διενεργηθέντος διεθνή δημόσιου μειοδοτικού  διαγωνισμού σύμφωνα με τα οποία ο διαγωνισμός κατέστη άκαρπος και εισηγείται την ανάδειξη αναδόχων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ/τος 60/2007. 

2.  Αντικαθιστά στην επιτροπή διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του ανοικτού διεθνή δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού όπως ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 141/2011 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το τακτικό μέλος Κιουλαφή Ειρηναίο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με τον Μαχαιριώτη Νικόλαο, ΤΕ Μηχανολόγο υπάλληλο του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

194

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Πλακόστρωση τμήματος δρόμου Αγγελή (Τούρλος) Τ.Δ. Σαγκρίου».

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Ενέκρινε τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διέθεσε πίστωση ύψους € 3.814,89 σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.140 για το σκοπό αυτό. 

2.Ενέκρινε την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού € 3.814,89 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

3.Ανέθεσε απευθείας την εκτέλεσή του στην τεχνική εταιρεία «Η. Βασιλάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.».

195

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός υφιστάμενου τοιχίου στον οικισμό Αγ. Θαλλελαίου Τ.Κ. Μελάνων».

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Ενέκρινε τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διέθεσε πίστωση ύψους € 4.257,86 σε βάρος του Κ.Α. 20-7325.009  για το σκοπό αυτό. 

2.Ενέκρινε την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού € 4.257,86 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

3.Ανέθεσε απευθείας την εκτέλεσή του στην τεχνική εταιρεία «Η. Βασιλάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.».

196

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκαταστάσεις ξηρολιθοδομών δρόμου προς Ποταμό και δρόμου προς Περάδες Τ.Κ. Κεραμωτής».

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Ενέκρινε τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διέθεσε πίστωση ύψους € 3.303,00 σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.009 για το σκοπό αυτό. 

2.Ενέκρινε την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού € 3.303,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

3.Ανέθεσε απευθείας την εκτέλεσή του στον Κωστούδη Ευτύχιο του Νικολάου.

197

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Σκαδού».

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Ενέκρινε τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διέθεσε πίστωση ύψους € 999,73 σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.048 για το σκοπό αυτό. 

2.Ενέκρινε την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού € 999,73 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

3.Ανέθεσε απευθείας την εκτέλεσή του στον Καραμπάτση Αθανάσιο του Εμμανουήλ.

198

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Γλινάδου».

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Ενέκρινε τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διέθεσε πίστωση ύψους € 4.498,54 σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.035  για το σκοπό αυτό. 

2.Ενέκρινε την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού € 4.498,54 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

3.Ανέθεσε απευθείας την εκτέλεσή του στον Κιουλαφή Ιωάννη του Γεωργίου.

199

Κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης (εκμίσθωση) ξενώνα Τ.Κ. Κορωνίδας. 

Ομόφωνα η Επιτροπή κατάρτισε τους όρους της διακήρυξης βάσει των οποίων θα διεξαχθεί η δημοπρασία για την παραχώρηση χρήσης (εκμίσθωση) του ξενώνα της Τοπικής Κοινότητας Κορωνίδας μετά του εξοπλισμού του.

200

Κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στην Δ.Κ. Χώρας το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος αθλοπαιδιών. 

Ομόφωνα η Επιτροπή κατάρτισε τους όρους της διακήρυξης βάσει των οποίων θα διεξαχθεί η δημοπρασία για τη μίσθωση κατάλληλου ακινήτου στην Δ.Κ. Χώρας το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος αθλοπαιδιών

201

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011

Ομόφωνα η Επιτροπή ενέκρινε δαπάνες και διέθεσε πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2011

202

Διαθέσεις πιστώσεων

Ομόφωνα η Επιτροπή διέθεσε πιστώσεις ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και  παραστατικά που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία πλην της πίστωσης ύψους € 101.932,12 σε βάρος του Κ.Α. 30-7323.131 για την εκτέλεση του έργου «Πλακοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Γαλανάδου – Γλινάδου – Χώρας Δήμου Νάξου 2010» στον Απόστολο Κων. Ψαρρά που μειοψήφησαν οι κ.κ. Ευστάθιος Πιτταράς και Ευστάθιος Αγγελής.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.