ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Νάξος, 24-11-2011

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                           Αρ. Πρωτ.: 14890

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  22 – 11 – 2011 (28η/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Αριθμός Απόφασης

Θέμα Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

203

Ειδική εντολή για παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ομόφωνα η Επιτροπή παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο Αθηνών, Μαρία Φλώρου του Γερασίμου, να παρασταθεί ενώπιον του Δ΄Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας στη δικάσιμο της 22ας Νοεμβρίου 2011 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετά από αναβολή, ως πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κατά της εκδίκαση της με αριθμό καταθέσεως 2955/2004 αιτήσεως ακυρώσεως των Κ. Λατίνα κ.λπ.

204

Έγκριση της υπ' αριθμ. 842/2011 Απόφασης Δημάρχου

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει την υπ' αριθμ. 842/2011 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία δίδεται εντολή στη δικηγόρο Αθηνών, Κωσταρά Γεωργία να παραστεί την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011, ώρα 13:30 μ.μ. ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Ε΄) και σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή, ως πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κατά τη συζήτηση της αίτησης των Σοφίας Χερουβείμ κ.λπ. και δίνει την εντολή στην εν λόγω δικηγόρο να επιληφθεί της υπόθεσης και όλων των ενεργειών υπεράσπισης των συμφερόντων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

205

Έγκριση επικαιροποιημένης κατάστασης δικαιούχων των διανεμηθέντων το έτος 1957 κτημάτων και οικοπέδων του Σωματείου «Ο Τίμιος Σταυρός»

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει την επικαιροποιημένη κατάσταση δικαιούχων των διανεμηθέντων το έτος 1957 κτημάτων και οικοπέδων του Σωματείου «Ο Τίμιος Σταυρός» και την υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για τελική επικύρωση και αποστολή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προκειμένου να τους απονείμει τους οριστικούς τίτλους κυριότητας.

206

Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2011»

Ομόφωνα η Επιτροπή αποφασίζει:

1.Εγκρίνει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που υπεβλήθησαν από την τεχνική εταιρεία Ι. Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με το υπ' αριθμ. πρωτ. 14418/17-11-2011 έγγραφό της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3669/2008 αφού διαπιστώθηκε ότι αυτά είναι έγκυρα και εν ισχύ.

2.Την κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 179/2011 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του αποτελέσματος του διενεργηθέντος διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2011», στην τεχνική εταιρεία Ι. Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για σύναψη σύμβασης.

207

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατάχωση ανασκαφής οικοπέδου του Δήμου, στην περιοχή Άγιος Μηνάς Χώρας Δ.Κ. Νάξου».

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους € 7.426,32 σε βάρος του Κ.Α. 30-7425.002 για το σκοπό αυτό. 

2. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον εμπειροτέχνη, Κιουλαφή Ιωάννη του Γεωργίου.

208

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή σχάρας ομβρίων και φρεατίων περιοχής πλατείας Μπαμπούνη και Μπεινέρη Δ.Κ. Φιλοτίου».

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους € 8.889,25 σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.005 για το σκοπό αυτό. 

2. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στην τεχνική εταιρεία «Η. Βασιλάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.».

209

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πετρόκτιστων παρτεριών – δημιουργία πρασίνου Δ.Κ. Κουφονησίων».

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους € 11.468,31 σε βάρος του Κ.Α. 35-7326.002 για το σκοπό αυτό.

2. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του στον εμπειροτέχνη, Κωβαίο Κωνσταντίνο του Αντωνίου.

210

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Μελάνων».

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει τη δαπάνη εκτέλεσης του έργου και διαθέτει πίστωση ύψους € 5.944,77 σε βάρος του Κ.Α. 30-7333.042 για το σκοπό αυτό. 

2.Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ποσού € 5.944,77 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

3.Αναθέτει απευθείας την εκτέλεσή του στον εμπειροτέχνη, Ναυπλιώτη Γεώργιο του Βασιλείου.

211

Έγκριση έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών

Ομόφωνα η Επιτροπή:

1.Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών (20.000 τεμ. γραμματόσημα για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Δήμου) ποσού δέκα τριών χιλιάδων ευρώ (€ 13.000,00). 2.Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών αποστολής 2.000 τεμ. ταχυδρομικών αντικειμένων (ομαδική κατάθεση) που θα εκδοθούν από την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου, ποσού χιλίων διακοσίων ευρώ (€ 1.200,00).

3.Εγκρίνει όπως τα ανωτέρω χρηματικά εντάλματα προπληρωμής εκδοθούν στο όνομα της υπαλλήλου Ελένης Καμπούρη, η οποία υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό έως την 31η  Δεκεμβρίου 2011.

212

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011

Ομόφωνα η Επιτροπή εγκρίνει δαπάνες και διαθέτει πιστώσεις από τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2011 ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

213

Διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή δαπανών

Ομόφωνα η Επιτροπή διαθέτει πιστώσεις ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και  παραστατικά που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

214

Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.

Ομόφωνα η Επιτροπής διαθέτει πιστώσεις για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε. ως οι σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και  παραστατικά που προσκόμισε η Οικονομική Υπηρεσία.

 Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.